Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

peti deo

XVIII POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA
1. Opšte odredbe
Član 278.
Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.
Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su:
1) isključenje vozača iz saobraćaja,
2) zadržavanje vozača,
3) upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled,
4) utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju,
5) zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila,
6) isključenje vozila iz saobraćaja,
7) nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu,
8) snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju,
9) privremeno oduzimanje predmeta prekršaja,
10) oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole,
11) upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila,
12) uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila,
13) merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila.
Mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 1), 4), 5), 6), 9), 10), 11) i 12) ovog člana nalaže i preduzima policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 2), 3), 7) i 8) ovog člana nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom. Mere iz stava 2. tačka 13) ovog člana nalažu i preduzimaju policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, odnosno ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za saobraćaj.
Izuzetno mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana mogu se poveriti ovlašćenom pravnom licu ili preduzetniku kojem je aktom nadležnog državnog organa poverena delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta.
Posebne mere i ovlašćenja iz ove glave, koje se odnose na vozača, shodno se primenjuju na instruktora vožnje, na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, kandidata za vozača i ispitivača na praktičnom delu vozačkog ispita.
Ministar unutrašnjih poslova će propisati način, postupak i sredstva sprovođenja kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.
Bliže propise o posebnim merama bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove odbrane.
2. Isključenje vozača iz saobraćaja
Član 279.
Policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja:
1) ako je zbog telesnog, odnosno duševnog stanja očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom (umor, bolest, povrede i sl.),
2) ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno ovim zakonom,
3) ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
4) ako odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu,
5) ako vozač zahteva analizu krvi, odnosno urina u smislu ovog zakona,
6) ako ne poštuje ograničenja koja su mu naložena ili određena,
7) ako prekorači vreme dozvoljenog trajanja upravljanja vozilom u toku 24 sata,
8) ako se nasilnički ponaša u saobraćaju (nasilnička vožnja),
9) koji nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole,
10) koji koristi stranu vozačku dozvolu iz čijeg sadržaja se ne može utvrditi da li vozač ima pravo na upravljanje tim vozilom,
11) koji upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere ili mere bezbednosti,
12) vozač koji je zatečen da upravlja vozilom u saobraćaju za vreme trajanja isključenja.
U slučajevima isključenja iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 8) ovog člana, isključenje traje 24 sata, a u ostalim slučajevima dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen. U slučaju isključenja vozača iz stava 1. tačka 7) ovog člana isključenje traje dok ne prestanu razlozi, a najduže 24 sata.
Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana isključenje vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan traje 12 sati.
Isključenje vozača se sprovodi na osnovu naredbe ovlašćenog policijskog službenika.
3. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju
Član 280.
Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, policijski službenik može vozača da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr).
Policijski službenik može radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu, da pešaka koji neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr).
Vozač, odnosno pešak je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava iz st. 1 i 2. ovog člana.
Ukoliko se iz očigledno opravdanih razloga ne može izvršiti ispitivanje propisano u st. 1. ili 2. ovog člana, policijski službenik može lice da dovede radi stručnog pregleda u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Učesnik u saobraćaju dužan je da se podvrgne takvom pregledu.
Učesnik u saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana, koji nakon izvršenog ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, drogatest i dr.) osporava dobijene rezultate, može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, na licu mesta, u zapisnik u kome su utvrđeni rezultati ispitivanja.
Bliže propise u vezi naplate troškova ovog člana, donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.
Ako je utvrđivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da je pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, troškove utvrđivanja snosi učesnik u saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana.
Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti samo zdravstvena ustanova koja dobije ovlašćenje za to od ministarstva nadležnog za zdravlje.
Zdravstvena ustanova iz stava 8. ovog člana dužna je da analize krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija vrši zakonito po pravilima struke i na savestan način.
Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje uslove koje u pogledu stručnih kadrova, opreme i drugih uslova moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u organizmu, koje su zabranjene za upotrebu pre i za vreme vožnje, kao i način uzimanja navedenih uzoraka, shodno pravilima struke.
Član 281.
Stručni pregled učesnika u saobraćaju u smislu ovog zakona, jeste pregled kojim se utvrđuju znaci poremećenosti u ponašanju koji mogu da prouzrokuju nebezbedno ponašanje u saobraćaju.
Na stručnom pregledu stručno lice može odrediti da se izvrši analiza telesnih materija, radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.
Zdravstvena ustanova, odnosno laboratorija o rezultatima izvršene analize iz stava 2. ovog člana mora najkasnije u roku od tri dana od dana prijema uzorka dati pismeni nalaz.
O izvršenom stručnom pregledu, zdravstvena ustanova je dužna, bez odlaganja, dati pismeni nalaz i mišljenje policijskom službeniku i licu nad kojim je vršen pregled.
Ako zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da u potpunosti izvrši analizu, stručno obezbeđene telesne materije će se dostaviti službenim putem najbližoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno laboratoriji gde se može izvršiti dalja analiza.
Ako je stručnim pregledom sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da pokazuje znake poremećenosti u ponašanju koji mogu da prouzrokuju nebezbedno ponašanje u saobraćaju, troškove pregleda snosi učesnik u saobraćaju.
4. Premeštanje vozila
Član 282.
Policijski službenik može premestiti vozilo, odnosno naložiti da se vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja, odnosno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja, premesti, ako isto ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.
U slučaju iz stava 1. ovog člana policijski službenik može angažovati privredni subjekat koji je osposobljen za obavljanje ovih poslova, da o trošku vozača, vlasnika ili korisnika, premesti vozilo.
Vlasnik ili korisnik vozila dužan je da naknadi troškove premeštanja, skladištenja i čuvanja vozila i preuzme vozilo odmah po prestanku razloga za premeštanje, a najkasnije u roku od 24 sata.
Visinu naknada za premeštanje vozila donosi Vlada.
5. Zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja
Član 283.
Vozač kod koga je utvrđena teška, veoma teška ili potpuna alkoholisanost i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zadržaće se po naredbi policijskog službenika do otrežnjenja, a najduže 12 sati.
Mera iz stava 1. ovog člana može se primeniti na vozača pod dejstvom alkohola kod koga je utvrđena i manja sadržina alkohola u krvi ako izražava nameru, odnosno ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja.
Zadržavanje je obavezno i za vozača koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci.
Bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati prostorija za zadržavanje propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.
6. Zadržavanje vozača kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva
vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj
Član 284.
Vozač koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja, odnosno koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja, dovešće se nadležnom organu za prekršaje.
Ako se dovođenje iz stava 1. ovog člana ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.
U cilju osiguranja izvršenja kazne ili zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti, kao i obezbeđenja prisustva u prekršajnom postupku, za prekršaje predviđene ovim zakonom, policijski službenik može licu koje nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srbiji, odnosno licu koje bi odlaskom u inostranstvo na duže vreme izbeglo odgovornost za prekršaj propisan ovim zakonom, privremeno oduzeti putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice.
Zadržavanje isprave iz stava 3. ovog člana može trajati do prestanka razloga, a najduže pet dana.
7. Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole
Član 285.
Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji, osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu, policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu.
Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji poseduje dve ili više inostranih vozačkih dozvola policijski službenik će oduzeti vozačku dozvolu koja je kasnije izdata.
Oduzeta vozačka dozvola će biti dostavljana ministarstvu nadležnom za spoljne poslove radi vraćanja organu koji je oduzetu vozačku dozvolu izdao.
8. Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava
Član 286.
Organ nadležan za poslove saobraćaja i organ nadležan za poslove policije, imaju ovlašćenje za snimanje saobraćaja, u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, ponašanja učesnika u saobraćaju, praćenja bezbednosti i protočnosti saobraća.
Organ nadležan za poslove saobraćaja može, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove policije, da ovlasti upravljača puta, javno preduzeće i ustanovu za snimanje saobraćaja u svrhu iz prethodnog stava.
U cilju otkrivanja i dokazivanja prekršaja policijski službenici mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju (vozilo – presretač).
Na vozilo – presretač se, dok vrši utvrđivanje prekršaja i drugih delikata i njihovo dokumentovanje, ne odnose odredbe ovog zakona o ograničenju brzine kretanja, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.
Vozilo – presretač je vozilo sa prvenstvom prolaza kada daje propisane posebne svetlosne i zvučne znake, najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo i zvučni znak promenljive frekvencije. Znakovi se daju nakon što prekršaj bude otkriven i dokumentovan u cilju zaustavljanja i daljeg procesuiranja učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta.
Bliže propise o načinu upotrebe sredstava za snimanje i njihovim tehničkim karakteristikama propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.
9. Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase
Član 287.
Policijski službenik koji posumnja u tehničku ispravnost vozila može uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled.
Policijski službenik odrediće gde će se kontrolni tehnički pregled izvršiti vodeći računa o vrsti vozila i ovlašćenju za vršenje tehničkog pregleda koje ima privredno društvo, a posebno o udaljenosti objekta za vršenje tehničkog pregleda.
Vozač je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje kontrolnog tehničkog pregleda.
Policijski službenik mora prisustvovati vršenju kontrolnog tehničkog pregleda, radi preduzimanja odgovarajućih mera i radnji, u slučaju kada se na tom pregledu utvrdi da je vozilo tehnički neispravno.
Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila dužno je da o rezultatu kontrolnog tehničkog pregleda, bez odlaganja, obavesti organ čiji je službenik uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled.
Vozilo na kontrolni tehnički pregled može uputiti i ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove saobraćaja.
Član 288.
Policijski službenik koji posumnja da vozilo ne ispunjava propisane uslove u pogledu osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila izvršiće, odnosno narediće da se izvrše merenja ovih karakteristika vozila.
Policijski službenik odrediće gde će se merenje izvršiti, vodeći računa o mernom opsegu uređaja za merenje i očekivanih vrednosti merenja.
Vozač je dužan da, bez odlaganja, postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući merenja.
Policijski službenik mora prisustvovati merenju radi preduzimanja odgovarajućih mera i radnji, u slučaju kada se merenjem utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane uslove iz stava 1. ovog člana.
Vozilo na merenje može uputiti i ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove saobraćaja.
Troškove merenja, u slučaju da je na merenju utvrđeno da vozilo ne ispunjava propisane uslove iz stava 1. ovog člana, snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila, a u slučaju da je na merenju utvrđeno da vozilo ispunjava uslove, organ čije je službeno lice naložilo merenje.
10. Isključenje vozila iz saobraćaja
Član 289.
Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo:
1) kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu,
2) koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret,
3) koje je opterećeno preko svoje nosivosti za više od 5%,
4) ako ne obavlja vanredni prevoz u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju o vanrednom prevozu,
5) kojim se vrši probna vožnja suprotno uslovima datim u dozvoli,
6) koje se vuče na nepropisan način,
7) koje ne ispunjava uslove u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno koje sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, odnosno kada nema odgovarajuću posebnu dozvolu,
8) vozilo koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova, a vozač uređaje ne ukloni u roku kojim mu je to određeno naredbom policijskog službenika,
9) koje nije upisano u jedinstveni registar vozila ili mu je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno potvrde o korišćenju tablica za privremeno označavanje,
10) koje je umesto registarskim tablicama označeno nepropisnim tablicama,
11) kojim se obavlja probna vožnja bez dozvole,
12) koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano u skladu sa propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila,
13) koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu na koji je upućen,
14) koje nije podvrgnuto merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase na koje je upućeno,
15) koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju,
16) koje je prethodno isključeno iz saobraćaja za vreme dok isključenje traje.
Troškove smeštaja putnika i obezbeđenja vozila i tereta snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila koje je isključeno iz saobraćaja.
Policijski službenik isključiće iz saobraćaja prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo, a kreće se po putu.
Član 290.
Policijski službenik će narediti vozaču koji se kreće na putu na kome kretanje te vrste vozila, odnosno tom vozilu, nije dozvoljeno, da bez odlaganja najkraćim putem napusti taj put.
Vozač mora postupati po naredbi iz stava 1. ovog člana.
Ukoliko vozač ne postupi po naredbi iz stava 2. ovog člana, policijski službenik isključiće vozilo iz saobraćaja.
Ako vozilo ugrožava ili ometa bezbednost saobraćaja, odnosno kada se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mera radi obezbeđenja javnog reda i mira i bezbednosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili opasnosti za imovinu, odnosno životnu sredinu, policijski službenik će preduzeti mere da se vozilo ukloni o trošku vlasnika, odnosno korisnika.
Član 291.
Policijski službenik narediće vozaču koji se kreće po putu ili delu puta na kome je obavezna upotreba zimske opreme, odnosno lanaca za sneg, a iste ne upotrebljava i time ugrožava ili može ugroziti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, da ih upotrebi.
Vozač mora postupati po naredbi iz stava 1. ovog člana.
Ukoliko vozač ne postupi po naredbi iz stava 2. ovog člana policijski službenik isključiće vozilo iz saobraćaja, odnosno, po mogućnosti, uputiće ga na put gde upotreba zimske opreme nije neophodna.
Član 292.
Isključivanje vozila, odnosno otklanjanje razloga za isključenje, obavlja se na mestu i na način da se ne ometa saobraćaj, odnosno ne ugrožava bezbednost saobraćaja.
Ukoliko je razlog za isključenje nastao na delu puta gde nije moguće ostvariti uslove iz stava 1. ovog člana, policijski službenik će narediti vozaču da odveze vozilo do najbližeg mesta gde je to moguće, pod nadzorom policijskog službenika.
Isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje.
Kada je vozilo isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, vanredni tehnički pregled se po pravilu obavlja u privrednom društvu u kom je izvršen kontrolni tehnički pregled. Izuzetno, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može dozvoliti da se vanredni tehnički pregled izvrši i u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda, kada je to zbog okolnosti slučaja celishodno, odnosno opravdano.
Policijski službenik koji isključi vozilo oduzeće registarske tablice, a vozač je dužan da mu iste preda. Policijski službenik, uz pristanak vozača, može skinuti registarske tablice.
Ukoliko vozač ne izvrši naredbu iz stava 5. ovog člana, policijski službenik će vozača dovesti nadležnom organu za prekršaje i angažovati stručno lice, da o trošku vozača, skine registarske tablice.
Ukoliko se dovođenje iz stava 6. ovog člana ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.
Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da vodi evidencije o vozilima isključenim iz saobraćaja i oduzetim registarskim tablicama.
Policijski službenik koji je oduzeo registarske tablice zbog isključenja vozila, dužan je da vozaču izda potvrdu o oduzimanju registarskih tablica.
Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice dužna je vratiti registarske tablice vlasniku, odnosno korisniku vozila, kada utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.
Ako vozač, odnosno vlasnik vozila ne otkloni razloge i ne zahteva vraćanje registarskih tablica, organ unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice, nakon isteka roka od 30 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, oduzete registarske tablice vratiće organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.
Ukoliko isključeno vozilo ugrožava ili ometa bezbednost saobraćaja, odnosno kada se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mera radi obezbeđenja javnog reda i bezbednosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovine, odnosno životne sredine, a vozač odbije ili nije u mogućnosti da ukloni vozilo, policijski službenik će preduzeti mere da se vozilo ukloni o trošku vlasnika, odnosno korisnika.
Član 293.
Policijski službenik može, za razumno vreme, a najduže 30 minuta, privremeno da zabrani kretanje vozila ili grupe vozila, iza kojih se, zbog spore vožnje, stvorila kolona vozila.
Vozač iz stava 1. ovog člana dužan je da postupi po naredbi policijskog službenika iz stava 1. ovog člana.
Vozila iz stava 1. ovog člana moraju biti zaustavljena na mestu gde ne ugrožavaju i ne ometaju odvijanje saobraćaja na putu, a po pravilu van kolovoza.
11. Otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu
Član 294.
Kada se u kontroli saobraćaja utvrdi postojanje neposredne opasnosti po učesnike u saobraćaju, nadležni organ unutrašnjih poslova narediće upravljaču puta da preduzme mere za otklanjanje neposredne opasnosti po učesnike u saobraćaju na putu, odmah po saznanju o postojanju takve opasnosti i o tome će obavestiti organ nadležan za nadzor nad stanjem puteva.
Organ koji vrši nadzor nad stanjem puteva dužan je da se stara da se otklone nastale opasnosti na putu u skladu sa svojim nadležnostima.
Upravljač puta, dužan je da bez odlaganja postupi po naredbi iz stava 1. ovog člana i preduzme mere za otklanjanje opasnosti, a ako nastalu opasnost nije moguće otkloniti u kratkom roku, da preduzme mere da se spreči nastajanje opasnosti po učesnike u saobraćaju.
O preduzetim merama i izvršenim radnjama upravljač puta dužan je da izvesti organ koji je naredbu izdao.
12. Privremeno oduzimanje predmeta, odnosno dokaza o učinjenom prekršaju
Član 295.
Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikta, privremeno, a najduže 24 sata, od učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta, oduzeti ispravu podobnu za dokazivanje protivpravnog ponašanja.
Oduzetu ispravu iz stava 1. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je oduzeta isprava po propisima koji važe za lično dostavljanje.
13. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila
Član 296.
Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.
Ukoliko policijski službenik i nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje se dostavlja licu koje obavlja uklanjanje vozila koje isto postavlja na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču.
Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Policijski službenik, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.
Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to.
Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 5. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.
U slučaju iz stava 7. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji.
Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.
Vlada određuje visinu naknade za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.
Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.
XIX ORGANIZACIJA POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGIM PRAVNIM LICIMA, DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JEDINICI LOKALNE
SAMOUPRAVE I KOD PREDUZETNIKA
Član 297.
Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno državni organ i organ jedinice lokalne samouprave i preduzetnik koji vrši prevoz u drumskom saobraćaju, dužno je da organizuje i obavlja kontrolu nad ispunjenošću uslova za učešće u saobraćaju na putu njihovih vozila i vozača, a posebno uslovima u pogledu vremena upravljanja i odmora vozača, kao i uslova predviđenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobraćaja i vodi propisane evidencije i obezbedi da ti uslovi budu ispunjeni.
Bliže propise o sadržaju i načinu vođenja evidencija o ispunjenosti uslova za učešće u saobraćaju na putu vozila i vozača iz stava 1. ovog člana, uslovima u pogledu vremena upravljanja i odmora vozača, kao i uslova predviđenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobraćaja propisuje ministar unutrašnjih poslova.
XX NADZOR
Član 298.
U vršenju nadzora nadležna ministarstva u okviru svog delokruga preduzimaju i predlažu mere za ostvarivanje i zaštitu javnog interesa, prava i obaveza preduzeća i drugih pravnih lica i građana u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, sarađuju sa drugim državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama i organima drugih država, stručnim organizacijama u oblasti saobraćaja na putevima, udruženjima građana i građanima i razmatraju njihove inicijative za rešavanje problema u bezbednosti saobraćaja na putevima.
Član 299.
Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, obavljaju ministarstvo nadležno za saobraćaj i Ministarstvo unutrašnjih poslova, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Član 300.
Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja obavlja nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa u vezi: stanja puta u pogledu uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja, tehničkog regulisanja saobraćaja, upravljanja saobraćajem, bezbednosti puta u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, poštovanja propisa u vezi dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS), obuke i polaganja ispita za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova vozača kao i drugi inspekcijski nadzor poveren zakonom.
[ad#Google Adsense 468 x 15] Član 301.
U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove saobraćaja je dužno i ovlašćeno da:
1) zabrani ovlašćenom licu, organu ili organizaciji upravljanje saobraćajem koje se izvodi protivno zakonu i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima, normama kvaliteta i upotrebe materijala,
2) naredi otklanjanje nedostataka u utvrđenom roku, ako utvrdi da se prilikom proizvodnje i upotrebe materijala pri proizvodnji, postavljanju i upotrebi saobraćajne signalizacije, ne primenjuju tehnički propisi, tehnički normativi i standardi i norme kvaliteta, a ako se u utvrđenom roku nedostaci ne otklone, zabrani, odnosno obustavi dalju upotrebu i postavljanje saobraćajne signalizacije,
3) isključi iz saobraćaja vozača zbog nepoštovanja propisa u vezi dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS),
4) vrši kontrolu tahografa i da isključi iz saobraćaja vozača zbog nepoštovanja propisa vezanih za vreme trajanja upravljanja vozilom.
Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može oduzeti dozvolu za prevoz privrednom društvu koje ne poštuje propise u vezi dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS).
Član 302.
Nadzor nad radom Agencije za bezbednost saobraćaja obavljaju ministarstva nadležna za saobraćaj, zdravlje i prosvetu i Ministarstvo unutrašnjih poslova, shodno svom delokrugu.
Ministarstva iz stava 1. ovog člana rešavaju po žalbama izjavljenim na rešenja Agencije.
Član 303.
Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja obavlja inspekcijski nadzor nad radom pravnih lica koja obavljaju obuku i ispit iz prve pomoći, ovlašćenih zdravstvenih ustanova za vršenje zdravstvenih pregleda vozača, zdravstvenih ustanova koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, u pogledu zakonitosti rada i akata, kao i provere kvaliteta stručnog rada u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita, odnosno obavljaju drugi poslovi u skladu sa ovim zakonom.
Ukoliko se prilikom nadzora nad radom pravnog lica iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prestalo da ispunjava propisane uslove, odnosno da navedene poslove ne obavlja savesno i u skladu sa zakonom, organ iz stava 1. ovog člana može tom pravnom licu oduzeti dozvolu.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da je predavač-ispitivač iz oblasti obuke iz prve pomoći prestao da ispunjava propisane uslove, odnosno da obuku i ispit ne sprovodi savesno i na propisan način, organ iz stava 1. ovog člana može tom predavaču-ispitivaču oduzeti dozvolu.
Član 304.
Ministarstvo nadležno za trgovinu i usluge vrši nadzor u sprovođenju ovog zakona u pogledu odredbi koje se odnose na cenu usluga i naknada koje naplaćuje Agencija i drugih naknada u vezi sa ovim zakonom.
Član 305.
Nadzor nad odvijanjem saobraćaja na putevima, neposrednu kontrolu, regulisanje saobraćaja i preduzimanje posebnih i drugih mera na uspostavljanju bezbednosti saobraćaja, kontrolu učesnika i vozila u saobraćaju, kontrolu privremene saobraćajne signalizacije na mestu gde se izvode radovi ili su nastale prepreke koje ugrožavaju nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, u pogledu poštovanja ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, po pravilu obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Član 306.
Policijski službenik je dužan da pruži odgovarajuću pomoć učesnicima u saobraćaju na putu u skladu sa svojim mogućnostima, datim uslovima i okolnostima i na način kojim neće ugroziti svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.
Prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja, policijski službenik ima pravo da zaustavi vozilo, da daje propisane znake i da izdaje naredbe učesnicima u saobraćaju i primenjuje posebne mere i ovlašćenja propisana ovim zakonom, na način da ne ugrozi bezbednost saobraćaja.
Prilikom kontrole, vozač i putnici ne smeju da napuste vozilo osim ako im policijski službenik to ne dozvoli.
Vozač sme da se uključi u saobraćaj tek kada mu policijski službenik to dozvoli.
Član 307.
Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja nadzor nad poštovanjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače.
Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice ne ispunjava propisane uslove teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, naložiće rešenjem otklanjanje nedostataka, odrediti rok i privremeno zabraniti obavljanje osposobljavanja vozača u skladu sa odredbama kojim je propisano da je pravno lice dužno da samo privremeno prekine sa radom shodno odredbama člana 210. st. 3, 4. i 5. ovog zakona.
Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.
Pravno lice kome je privremeno zabranjen rad može nastaviti sa radom tek kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci otklonjeni.
Ukoliko se utvrdi da u ostavljenom roku nisu ispunjeni propisani uslovi, organ koji je izdao dozvolu istu će oduzeti.
Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače osposobljavanje ne obavlja na savestan i propisan način, da se propisane evidencije ne vode tačno i na propisani način ili da se vozački ispit ne organizuje i ne sprovodi na savestan i propisan način, organ iz stava 1. ovog člana može oduzeti dozvolu.
Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje obavlja osposobljavanje kandidata za vozače ako ono obavesti u pisanom obliku taj organ da je prestalo da obavlja obuku kandidata za vozače, ili ako se prilikom nadzora utvrdi da osposobljavanje kandidata za vozače pravno lice ne obavlja u trajanju od najmanje šest meseci neprekidno, ili ako se prilikom nadzora utvrdi da nakon isteka privremenog prestanka sa radom nije ispunilo propisne uslove.
Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače ako utvrdi da je nad tim pravnim licem otvoren postupak stečaja.
Organ iz stava 1. ovog člana može poništiti vozački ispit ili njegove pojedine delove ako se prilikom nadzora utvrdi da vozački ispit, odnosno njegovi pojedini delovi nisu sprovedeni savesno i na propisan način u meri da to bitno utiče na odluku ispitne komisije, odnosno na mogućnost da ispitna komisija utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.
Rešenje iz stava 9. ovog člana može se doneti u roku od dve godine od dana polaganja ispita. Izuzetno, ovo rešenje može biti doneto i nakon isteka navedenog roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.
Rešenje iz stava 9. ovog člana se može doneti i na zahtev kandidata za vozača koji mora biti podnet najkasnije 30 dana od dana polaganja ispita. U slučaju da se tom prilikom utvrdi da je kandidat za vozača položio vozački ispit, a da ispitna komisija to nije utvrdila, rešenjem će se naložiti pravnom licu da izda uverenje, odnosno potvrdu.
Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nadzorom utvrdi da instruktor vožnje ili ispitivač obavljaju svoju delatnost na nepropisan ili nesavestan način, dostaviće predlog Agenciji za oduzimanje licence, koja može oduzeti licencu tom instruktoru ili ispitivaču.
Žalba izjavljena protiv rešenja o oduzimanju dozvole (licence) iz stava 12. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.
Član 308.
Nadzor nad radom privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da je privredno društvo prestalo da ispunjava propisane uslove, da su uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila neispravni ili ne ispunjavaju druge propisane uslove, ili da se tehnički pregled vozila ne vrši savesno i na propisan način, Ministarstvo unutrašnjih poslova može oduzeti ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda vozila.
Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, ako utvrdi da je nad njim otvoren postupak stečaja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova oduzeće ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, ako bude obavešteno u pisanom obliku da je privredno društvo prestalo da obavlja tehničke preglede vozila, ako se prilikom nadzora utvrdi da tehnički pregled vozila privredno društvo ne obavlja u trajanju od tri meseca neprekidno ili da nakon isteka privremenog prestanka sa radom iz čl. 256. i 258. ovog zakona nije ispunilo propisane uslove.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da kontrolor tehničkog pregleda vrši tehnički pregled vozila na nepropisan ili nesavestan način, dostaviće dokaz o tome Agenciji koja može oduzeti licencu tom kontroloru.
Žalba izjavljena protiv rešenja o oduzimanju dozvole (licence) iz stava 5. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.
Član 309.
Nadzor nad poštovanjem propisa o bezbednosti saobraćaja u privrednim društvima, drugim pravnim licima, državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i od strane preduzetnika, koji obavljaju prevoz u drumskom saobraćaju, obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Prilikom nadzora nad radom pravnih lica iz stava 1. ovog člana nepoštovanje odredbi ovog zakona utvrđuje se uvidom u propisane evidencije.
Član 310.
Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor nad sprovođenjem propisa o probnim vožnjama, izdavanju registracionih nalepnica, izdavanju tablica za privremeno označavanje i utiskivanju identifikacione oznake vozila.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da pravno lice ne obavlja poslove izdavanja registracionih nalepnica savesno i na propisan način, Ministarstvo unutrašnjih poslova može oduzeti ovlašćenje.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da pravno lice ne obavlja poslove izdavanja tablica za privremeno označavanje savesno i na propisan način, Ministarstvo unutrašnjih poslova može oduzeti ovlašćenje.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da pravno lice ne obavlja probnu vožnju na propisan način i u skladu sa odobrenjem, Ministarstvo unutrašnjih poslova može zabraniti dalje vršenje probne vožnje.
Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da pravno lice ne obavlja poslove utiskivanja identifikacionih oznaka vozila na savestan i propisan način, Ministarstvo unutrašnjih poslova može oduzeti ovlašćenje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor nad radom pravnog lica kome su povereni poslovi izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola.
Član 311.
Ovlašćeno lice koje obavlja nadzor prema odredbama ovog zakona sastaviće zapisnik o izvršenom nadzoru i primerak ovog zapisnika će uručiti pravnom licu ili organu, preduzetniku, odnosno fizičkom licu kod kojih je izvršen pregled.
Privredna društva, druga pravna lica, organi u kojima se obavlja nadzor iz stava 1. ovog člana, kao i preduzetnici dužni su da ovlašćenom licu omoguće vršenje nadzora, stave na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da daju sve potrebne podatke, dokumentaciju i obaveštenja.

sedmi deo