Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

sedmi deo

XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 339.
Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 340.
Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Agencija će u roku od dva meseca predložiti nadležnom ministarstvu sledeće podzakonske akte:
1) na osnovu člana 121. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija za vozača turističkog voza,
2) na osnovu člana 203. ovog zakona o utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS),
3) na osnovu člana 204. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši obuku i proveru znanja za sticanje dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS), kao i o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija,
4) na osnovu člana 205. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija za vozača tramvaja,
5) na osnovu člana 222. ovog zakona, program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, programa obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i način polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama i licencama,
6) na osnovu člana 225. ovog zakona, o seminarima unapređenja znanja, obavljanja provere znanja, način polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama i licencama,
7) na osnovu člana 239. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),
8) na osnovu člana 240. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava naseljeno mesto u kome se obavlja polaganje praktičnog dela vozačkog ispita,
9) na osnovu člana 249. ovog zakona, o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavljenim ispitivanjima,
10) na osnovu člana 263. ovog zakona, o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, program unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, sadržaju i izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkih pregleda, i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama).
Član 341.
Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar unutrašnjih poslova u roku od šest meseci:
1) na osnovu člana 2. ovog zakona, o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima,
2) na osnovu člana 2. ovog zakona, o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole i rada školskih saobraćajnih patrola i saobraćajnih patrola građana uz pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove obrazovanja,
3) na osnovu člana 121. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija,
4) na osnovu član 166. ovog zakona, o znakovima i naredbama koje daje policijski službenik, o njihovom značenju i načinu davanja,
5) na osnovu člana 183. ovog zakona, o postupku izdavanja, izgledu, sadržini, karakteristikama obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i načinu vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te dozvole,
6) na osnovu člana 186. ovog zakona, o postupku i načinu izdavanja i vođenju evidencija izdatih međunarodnih vozačkih dozvola,
7) na osnovu člana 197. ovog zakona, o načinu vođenja kaznenih poena i evidencija o kaznenim poenima vozača i o oduzetim vozačkim dozvolama,
8) na osnovu člana 202. ovog zakona, o načinu i postupku izvršenja zaštitnih mera, odnosno mera bezbednosti, vođenju evidencija kao i izgledu obrasca kojim se vozač u pisanoj formi obaveštava o vremenu trajanja izrečene mere,
9) na osnovu člana 205. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija na predlog Agencije,
10) na osnovu čl. 207. i 210. ovog zakona, o vođenju registra privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, odnosno srednjih stručnih škola,
11) na osnovu člana 211. ovog zakona, o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija o kandidatima koji se osposobljavaju za vozače,
12) na osnovu čl. 213, 214. i 215. ovog zakona, o programu i teorijske i praktične obuke za vozače, kao i o načinu sprovođenja,
13) na osnovu člana 230. ovog zakona, o oznakama za motorno i priključno vozilo za obuku kandidata za vozače,
14) na osnovu člana 232. ovog zakona, o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju evidencija, rokovima njihovog čuvanja i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se vrši obuka i obavlja vozački ispit,
15) na osnovu člana 240. ovog zakona, o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita i evidencijama o mestima koja ispunjavaju propisane uslove,
16) na osnovu člana 253. ovog zakona, o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašćena pravna lica koja utiskuju identifikacione oznake, način i postupak utiskivanja na vozilu,
17) na osnovu člana 254. ovog zakona, o tehničkom pregledu vozila,
18) na osnovu člana 255. ovog zakona, o načinu vođenja registra privrednih društava ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda,
19) na osnovu člana 256. ovog zakona, o uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila,
20) na osnovu člana 263. ovog zakona, o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, programu unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, sadržaju i izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkih pregleda, i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama) na predlog Agencije,
21) na osnovu člana 268. ovog zakona, o sadržini i načinu vođenja jedinstvenog registra vozila, uslovima za upis vozila u registar, načinu i uslovima za izdavanje saobraćajne dozvole i registarskih tablica i sadržaju, izgledu i tehničkim karakteristikama saobraćajne dozvole i registarskih tablica, načinu postavljanja registarskih tablica,
22) na osnovu člana 278. ovog zakona, o načinu, postupku i sredstvima sprovođenja kao i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja,
23) na osnovu člana 297. ovog zakona, o sadržaju i načinu vođenja evidencija o ispunjenosti uslova za učešće u saobraćaju na putu vozila i vozača iz člana 297. stav 1. ovog zakona, uslovima u pogledu vremena upravljanja i odmora vozača, kao i uslova predviđenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobraćaja.
Član 342.
Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja u roku od šest meseci:
1) na osnovu člana 2. ovog zakona, o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima na delu na kome se izvode radovi,
2) na osnovu člana 7. ovog zakona, o podeli motornih i priključnih vozila,
3) na osnovu člana 26. ovog zakona, o označavanju vozila kojima se vrši organizovan prevoz dece, kao i o izgledu i načinu postavljanja posebnog znaka,
4) na osnovu člana 31. ovog zakona, o prevoženju dece i uslovima koje mora da ispunjava bezbednosno sedište – korpa,
5) na osnovu člana 113. ovog zakona, o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja,
6) na osnovu člana 115. ovog zakona, o načinu obaljanja vanrednog prevoza i vozilima kojima se taj prevoz obavlja,
7) na osnovu člana 121. ovog zakona, o uslovima u pogledu korišćenja i tehničkih karakteristika turističkog voza,
8) na osnovu člana 131. ovog zakona, o načinu, vremenu posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima,
9) na osnovu člana 132. ovog zakona, o saobraćajnoj signalizaciji,
10) na osnovu člana 153. ovog zakona, u pogledu vrste, izgleda, tehničkih karakteristika i načina postavljanja i mestima na kojima se moraju postaviti branici ili polubranici uređaja za davanje svetlosnih, zvučnih znakova i načinu njihove upotrebe,
11) na osnovu člana 154. ovog zakona, o privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, načinu izvođenja radova na putu, izgledu, tehničkim karakteristikama, načinu postavljanja i upotrebe branika i drugih sredstava za obezbeđenje mesta na kome se izvode radovi,
12) na osnovu člana 156. ovog zakona, o strateškoj komparativnoj analizi uticaja novog, odnosno rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži, reviziji bezbednosti saobraćaja, periodičnoj proveri puta u ekspolataciji, praćenju stanja bezbednosti saobraćaja, analizi visoko rizičnih deonica, analizi doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima, obaveštavanju, snimanju saobraćaja i drugih veličina saobraćajnog toka, uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi puta,
13) na osnovu člana 156. ovog zakona, o uslovima koje moraju ispunjavati tuneli u pogledu bezbednosti saobraćaja,
14) na osnovu člana 165. ovog zakona, o vrsti, izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu i posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece,
15) na osnovu člana 166. ovog zakona, o izgledu, načinu davanja znakova koja daju određena lica koja izvode radove na mestima gde je nastala prepreka koja se ne može odmah ukloniti,
16) na osnovu člana 182. ovog zakona, o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake na vozila kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom,
17) na osnovu člana 203. stava 6. ovog zakona, o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS), na predlog Agencije,
18) na osnovu člana 204. ovog zakona, o programu obuke i seminara unapređenja znanja, načinu polaganja ispita, izgledu i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS), i uverenju o uspešno završenoj proveri znanja za obavljanje poslova vozača, na predlog Agencije,
19) na osnovu čl. 222. i 225. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),
20) na osnovu člana 239. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),
21) na osnovu člana 244. ovog zakona, o trajanju, upravljanju i odmorima vozača uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova,
22) na osnovu člana 245. ovog zakona, o načinu upotrebe i korišćenja tahografa,
23) na osnovu člana 246. ovog zakona, o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa,
24) na osnovu člana 286. ovog zakona, o načinu upotrebe sredstava za snimanje i njihovim tehničkim karakteristikama – uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova,
25) na osnovu člana 296. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju – uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član 343.
Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove zdravlja u roku od šest meseci:
1) na osnovu člana 179. ovog zakona, o zdravstvenim propisima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila,
2) na osnovu člana 188. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice ovlašćeno za vršenje zdravstvenog pregleda u pogledu kadrova, prostora i opreme kao i načinu obavljanja zdravstvenog pregleda, načinu i postupku izdavanja uverenja i vođenja evidencija o obavljenim pregledima i izdatim uverenjima,
3) na osnovu člana 194. ovog zakona, o sastavu, načinu rada i postupku pred drugostepenom komisijom,
4) na osnovu člana 199. ovog zakona, o zdravstvenim uslovima koje mora da ispuni vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti, načinu i postupku obavljanja tih zdravstvenih pregleda i vođenju evidencije o tim zdravstvenim pregledima,
5) na osnovu člana 241. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši obuku iz prve pomoći u pogledu prostorija, opreme i stručnog kadra, kao i programu obuke i načinu organizovanja i sprovođenja ispita i izdavanja potvrde o položenom ispitu, sadržaju, izgledu, načinu njenog izdavanja i vođenju propisanih evidencija,
6) na osnovu člana 242. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava predavač – ispitivač iz oblasti prve pomoći, načinu sticanja dozvole (licence), izgledu i sadržaju dozvole (licence) predavača – ispitivača,
7) na osnovu člana 280. ovog zakona, propisuje uslove koje u pogledu stručnih kadrova, opreme i drugih uslova moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu koji su zabranjeni za upotrebu pre i za vreme vožnje i načine njihovog uzimanja,
8) na osnovu člana 283. ovog zakona, o uslovima koje mora ispunjavati prostorija za zadržavanje – uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član 344.
Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove odbrane u roku od šest meseci:
1) na osnovu člana 2. ovog zakona, o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja vojnih vozila na putevima,
2) na osnovu člana 106. ovog zakona, o uređajima za obeležavanje vojnih vozila pod pratnjom,
3) na osnovu člana 108. ovog zakona, o uređajima za obeležavanje vojnih vozila sa pravom prvenstva prolaza,
4) na osnovu člana 207. ovog zakona, o vaspitanju i obrazovanju vojnih lica za vozače motornih vozila,
5) na osnovu člana 243. ovog zakona, o trajanju upravljanja vojnim vozilima i odmorima vozača vojnih vozila,
6) na osnovu člana 268. ovog zakona, o registraciji vozila Vojske Srbije,
7) na osnovu člana 278. ovog zakona, o posebnim merama bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju.
[ad#Google Adsense 468 x 15] Član 345.
Bliže propise o sadržaju nastavnih planova i programa koji se odnose na bezbednost dece i učenika u saobraćaju, na osnovu člana 6. stava 3. ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja u roku od šest meseci.
Bliže propise o programu, uslovima i načinu obrazovanja i polaganja ispita za instruktora vožnje na osnovu člana 223. ovog zakona, donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja, u roku od šest meseci.
Bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju motorne sanke i vozači motornih sanki, kao i načinu njihove upotrebe na skijalištu na osnovu člana 131. stav 3. ovog zakona, donosi ministar nadležan za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova, u roku od šest meseci.
Član 346.
Vlada, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi akte kojima određuje:
1) udeo koji se izdvaja Agenciji iz sredstava naplaćenih novčanih kazni za prekršaje u oblasti bezbednosti saobraćaja,
2) visinu posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija, kao i naknada za izdavanje dozvola (licenci) i drugih poslova unapređenja bezbednosti saobraćaja u nadležnosti Agencije,
3) najnižu cenu teorijske i praktične obuke na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge,
4) najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge i Ministarstva unutrašnjih poslova,
5) najnižu cenu redovnog i vanrednog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge,
6) cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila,
7) visinu naknada za vršenje zdravstvenih usluga iz člana 280. ovog zakona,
8) visinu naknade za premeštanje vozila,
9) visinu naknade za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Član 347.
Propisi doneti na osnovu Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni list SFRJ“, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, „Službeni list SRJ“, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002) i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik SRS“, br. 58/82, 15/84, 5/86 i 21/90, „Službeni glasnik RS“, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97) primenjuju se do donošenja novih podzakonskih propisa, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
Član 348.
Danom početka primene ovog zakona prestaje da važe Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list SFRJ”, br 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, „Službeni list SRJ“, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02), osim u pogledu sledećih članova (koji se primenjuju do donošenja podzakonskih akata iz čl. 341, 342, 343, 344. i 345. ovog zakona):
1) čl. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205. i 206,
2) čl. 207. i 208,
3) čl. 165, 166, 167, 168. i 169,
4) čl. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181. i 182,
5) člana 194,
kao u pogledu kaznenih odredbi koje se odnose na povrede odredbi iz tač. 1) do 5) ovog stava.
Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SRS” br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90, „Službeni glasnik RS“, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97), osim u pogledu sledećih članova (koji se primenjuju do donošenja podzakonskih akata iz čl. 341, 342, 343, 344. i 345 ovog zakona):
1) čl. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141. i 142,
2) čl. 143, 144, 145, 146. i 147,
3) čl. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. i 110,
4) čl. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. i 120,
5) čl. 130. i 131,
kao i u pogledu kaznenih odredbi koje se odnose na povrede odredbi iz tač. 1) do 5) ovog stava.
Do uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona primenjuju se odredbe Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list SFRJ”, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, „Službeni list SRJ“, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02) i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SRS” br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90, „Službeni glasnik RS“, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97).
Odredbe člana 273. ovog zakona primenjuju se počev od 25. jula 2009. godine.
Član 349.
Odredbe ovog zakona koje se tiču kaznenih poena, primenjivaće se danom početka primene propisa o prekršajima kojim se uređuje izricanje kaznenih poena.
Član 350.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti predavač teorijske nastave i ispitivač u pogledu posedovanja dozvole (licence) i polaganja stručnog ispita, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti instruktor vožnje u pogledu posedovanja dozvole (licence), ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti ispitivač u pogledu posedovanja dozvole (licence) za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona. Ispitivač mora ispunjavati uslov da mu je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdata dozvola za vozača instruktora odgovarajuće kategorije.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti kontrolor tehničkog pregleda vozila u pogledu posedovanja dozvole (licence), polaganja stručnog ispita i obuke za kontrolora tehničkog pregleda, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti vozač tramvaja u pogledu posedovanja posebne dozvole za upravljanje tramvajima, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona. Do tada vozač tramvaja mora, osim posedovanja vozačke dozvole za upravljanje vozilima V kategorije, ispunjavati i uslove iz člana 192. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SRS”, br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90, „Službeni glasnik RS“, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97).
Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti vozač turističkog voza u pogledu posedovanja posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.
Član 351.
Rešenja kojima se privredna društva za vršenje tehničkog pregleda ovlašćuju prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu ovog zakona.
Rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost uslova za rad centara za obuku vozača prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskih akata kojim će biti uređeno pitanje osposobljavanja na osnovu ovog zakona.
Rešenja o ovlašćenju za ispitivanje vozila važe do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.
Postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije do pet godina od stupanja na snagu ovog zakona.
Postojeće potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje izdavanja vozačkih dozvola.
Postojeće dozvole za vozače traktora prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje izdavanja vozačkih dozvola.
Postojeće saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o privremenoj registraciji vozila, odnosno potvrde o registraciji traktora koji je namenjen za radove van poljoprivrede i priključnog vozila koje vuče ovaj traktor, važe do isteka roka važenja naznačenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno potvrdi.
Potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za radnu mašinu, motokultivator, bicikl sa motorom i potvrda o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor, prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu ovog zakona.
Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, završio obuku za upravljanje vozilima određenih kategorija, može pristupiti polaganju vozačkog ispita za tu kategoriju vozila, nakon što obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, na način propisan odredbama čl. 232. -237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona.
Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, započeo, a nije završio obuku za upravljanje vozilima određene kategorije, može, ukoliko završi započetu obuku u naredna tri meseca i obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, pristupiti polaganju vozačkog ispita za tu kategoriju, na način propisan odredbama čl. 232. – 237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona.
Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, položio teorijski deo ispita za određenu kategoriju vozila, može pristupiti polaganju praktičnog dela ispita za tu kategoriju, u roku od 12 meseci od dana polaganja teorijskog dela ispita, ukoliko obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, na način propisan odredbama čl. 232. – 237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona. Ovi kandidati za vozača nisu u obavezi da polažu ispit iz prve pomoći.
Član 352.
Prekršaji i privredni prestupi učinjeni pre početka primene ovog zakona, vodiće se po odredbama zakona koji su važili u vreme izvršenja prekršaja, odnosno privrednog prestupa, ukoliko su povrede tih odredbi kažnjive i po ovom zakonu.
Započeti prekršajni postupci koji do početka primene ovog zakona ne budu pravnosnažno rešeni nastaviće se po odredbama zakona koji su važili u vreme izvršenja prekršaja, odnosno podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukoliko su povrede tih odredbi kažnjive i po ovom zakonu.
Postupak za povrede odredbi Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni list SFRJ“, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91) koje su učinjene do dana početka primene ovog zakona, a predstavljaju privredne prestupe, ukoliko su povrede tih odredbi kažnjive i po ovom zakonu, vodiće se kao prekršajni postupci u skladu sa nadležnostima propisanim ovim zakonom, vodeći računa o rokovima zastarelosti za vođenje prekršajnog postupka.
Član 353.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim člana 273, koji se primenjuje od 25. jula 2009. godine.[ad#Google Adsense 468 x 15]