Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

šesti deo


XXI KAZNENE ODREDBE
1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku
Član 312.
Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak u prvom stepenu se vodi pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.
Član 313.
Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, naplata te kazne će se izvršiti tako što će učinilac uplatiti predviđeni iznos na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od osam dana od dana izdavanja naloga za plaćanje.
Policijski službenik će učiniocu prekršaja izdati nalog za plaćanje te kazne i obaveštenje da će se u slučaju da kazna ne bude plaćena u ostavljenom roku, protiv njega pokrenuti prekršajni postupak pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.
Član 314.
Ukoliko se verodostojna isprava iz člana 322. ovog zakona, koristi za dokazivanje prekršaja za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu ili je ovaj prekršaj uočen i dokumentovan neposrednim opažanjem policijskog službenika, odnosno drugog lica koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja, u skladu sa ovim zakonom, a učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, organ će pozvati vlasnika, odnosno korisnika vozila da pruži podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom, što je vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan da učini.
Nakon prikupljanja podataka iz stava 1. ovog člana, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova pristupiće naplati kazne na način propisan u članu 313. ovog zakona.
2. Posebne odredbe o odgovornosti za prekršaje
Član 315.
Pod uslovom reciprociteta, protiv vozača koji ima prebivalište u Republici Srbiji, a u stranoj zemlji učini saobraćajni prekršaj po propisima te zemlje, pokrenuće se u Republici Srbiji prekršajni postupak ako to zahteva nadležni strani organ, a vozač za isti prekršaj može biti kažnjen po domaćim propisima ako za taj prekršaj nije bio kažnjen u zemlji u kojoj je prekršaj učinjen.
Član 316.
Ukoliko je motorno, odnosno priključno vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, zakupu, odnosno poslovno tehničkoj saradnji, a taj podatak je upisan u saobraćajnu dozvolu, odredbe o prekršajnoj odgovornosti vlasnika vozila predviđene ovim zakonom, shodno se primenjuju na lice koje koristi vozilo pod navedenim osnovima.
Ukoliko podatak o korišćenju finansijskog lizinga, zakupa, odnosno poslovno tehničkoj saradnji nije upisan u saobraćajnu dozvolu, u za to predviđenim slučajevima u skladu sa odredbama ovog zakona, odgovara fizičko, odnosno pravno lice koje je upisano u saobraćajnu dozvolu kao vlasnik, odnosno korisnik vozila.
Član 317.
Za povrede Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima koja vrše međunarodni transport koje su učinila domaća fizička i pravna lica u međunarodnom prevozu, van teritorije Republike Srbije, navedena lica su odgovorna kao da su ih učinila na teritoriji Republike Srbije.
Član 318.
Ako dete učini prekršaj propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima, kazniće se novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj roditelj, usvojilac, odnosno staralac deteta, kao da je sam učinio prekršaj, ukoliko je prekršaj učinjen zbog propuštanja dužnog nadzora.
Ukoliko je za određeni prekršaj predviđeno izricanje zaštitne mere odnosno kaznenih poena, roditelju, usvojiocu, odnosno staraocu neće se izreći.
Za prekršaj predviđen ovim zakonom, koji učini maloletnik (lice koje je navršilo 14 godina, a nije punoletno) kazniće se i njegov roditelj, usvojilac, odnosno staralac ukoliko je učinjeni prekršaj posledica propuštanja dužnog nadzora nad maloletnikom, kada su bili u mogućnosti da takav nadzor vrše.
Ukoliko je za određeni prekršaj predviđeno izricanje zaštitne mere, odnosno kaznenih poena, roditelju, usvojiocu, odnosno staraocu neće se izreći.
Član 319.
Instruktor vožnje pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu, odnosno lice koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača, osim ako nije bio u stanju da spreči prekršaj.
Ukoliko je za određeni prekršaj predviđeno izricanje zaštitne mere odnosno kaznenih poena, instruktoru vožnje, odnosno licu koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, neće se izreći, osim u slučaju kada je instruktor vožnje, odnosno lice koje nadzire vozača sa probnom dozvolom pod dejstvom alkohola i /ili drugih psihoaktivnih supstanci.
Član 320.
Ukoliko je uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju ili neposrednim opažanjem policijskog službenika, odnosno drugog lica koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja u skladu sa ovim zakonom dokumentovan, odnosno uočen, neki od prekršaja predviđenih ovim zakonom, kada vozač tog vozila nije identifikovan, vlasnik, odnosno korisnik vozila je odgovoran što je omogućio da se njegovim vozilom učini prekršaj.
Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, u slučaju neovlašćene upotrebe tog vozila, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati.
3. Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona
[ad#Google Adsense 468 x 15] Član 321.
Organ koji izrekne kaznu, odnosno zaštitnu meru, dužan je da o izrečenoj kazni, odnosno meri obavesti organ koji je podneo zahtev za pokretanje postupka.
Sud koji je doneo pravnosnažnu osuđujuću presudu po krivičnim delima protiv bezbednosti saobraćaja koje su učinili vozači motornih vozila, dužan je da o tome obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području osuđeni ima prebivalište u vreme pravnosnažnosti presude.
Kada sud izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom licu koje ima stranu vozačku dozvolu o toj činjenici obavestiće teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem područje je to krivično delo učinjeno.
Podatke o izrečenim kaznama, zaštitnim merama i merama bezbednosti mogu da koriste pravosudni organi, organi koji vode prekršajni postupak, organi unutrašnjih poslova, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, zdravstvene ustanove, organi i organizacije koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i organi i organizacije koji vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe i to za vozače koji su zaposleni u tim organima, odnosno organizacijama.
4. Verodostojna isprava o prekršaju
Član 322.
Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, jeste u smislu ovog zakona:
1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila, i bitna obeležja prekršaja,
2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja,
3) zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju sačinjen u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku,
4) zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode, odnosno uviđajna dokumentacija,
5) zapisnik o nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona,
6) zapisnik o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu,
7) zapisnik o izvršenom merenju mase i osovinskog opterećenja,
8) izveštaj o analizi krvi i/ili drugih telesnih materija na sadržaj alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u njima.
5. Kazneni poeni
Član 323.
Vozaču kojem je vozačka dozvola, odnosno probna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji, izriču se kazneni poeni za prekršaje određene ovim zakonom.
Za pojedine prekršaje predviđene ovim zakonom utvrđuju se kazneni poeni od 1 do 18 u zavisnosti od težine prekršaja.
Član 324.
U slučaju sticaja prekršaja, kazneni poeni se određuju za svaki prekršaj pojedinačno i izriče jedinstvena kazna koja predstavlja zbir pojedinačno izrečenih kaznenih poena.
6. Privredni prestupi
Član 325.
Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 4. stav 3,
2) člana 29. stav 2,
3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5,0% i tačka 3),
4) člana 123. stav 1,
5) člana 156. st. 3, 4, 5, 6, 7, 8.i 10,
6) člana 165. st. 4. i 5,
7) člana 188. stav 1,
8) člana 204. stav 1,
9) člana 207. stav 1,
10) člana 218. stav 2,
11) člana 232. stav 5, ukoliko izda potvrdu licu koje nije položilo teorijski ispit i stav 6,
12) člana 237. stav 4,
13) člana 241. stav 1,
14) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u promet,
15) člana 250. stav 6,
16) člana 252. stav 1, ukoliko nema ovlašćenje Agencije za vršenje pregleda tih uređaja,
17) člana 253. stav 4,
18) člana 255. st. 1, 3. i 5,
19) člana 264. stav 8,
20) člana 265. stav 4,
21) člana 267. stav 5,
22) član 268. stav 6,
23) člana 269. stav 2,
24) člana 296. stav 13.
Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
7. Prekršajne kazne za pravno lice
Član 326.
Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 4. st. 1. i 2,
2) člana 45. stav 2,
3) člana 106. stav 5,
4) člana 108. stav 5,
5) člana 111. stav 2. tačka 1),
6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,
7) člana 112. stav 1. tačka 1),
8) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),
9) člana 115. stav 4,
10) člana 116. stav 1,
11) člana 121. st. 1. i 2,
12) člana 122. stav 1,
13) člana 124. stav 6,
14) člana 127. st. 1. i 2,
15) člana 130. stav 1,
16) člana 132. st. 1. i 2,
17) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5.
18) člana 134. st. 1. i 2,
19) člana 153. st. 1, 2, 3. i 4,
20) člana 154. st. 1, 4. i 5,
21) člana 156. st. 1, 2. i 9,
22) člana 159. st. 1. i 2,
23) člana 163. stav 4,
24) člana 165. stav 3,
25) člana 173. stav 1,
26) člana 177. stav 3,
27) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole,
28) člana 186. stav 5,
29) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
30) člana 188. stav 4,
31) člana 190. st. 2. i 3, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189,
32) člana 203. stav 9,
33) člana 204. stav 3,
34) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
35) člana 209,
36) člana 211. stav 1, ukoliko evidencije nisu tačne i verodostojne,
37) člana 212. stav 1,
38) člana 214. stav 3,
39) člana 215. stav 3,
40) člana 216. st. 1. i 2,
41) člana 217. stav 1,
42) člana 218. stav 3,
43) člana 219. stav 3,
44) člana 220. stav 2,
45) člana 221. stav 1,
46) člana 224. stav 1,
47) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,
48) člana 226. stav 1,
49) člana 227. st. 1, 2. i 4,
50) člana 229,
51) člana 235. stav 5,
52) člana 236. stav 5,
53) člana 237. st. 5. i 6,
54) člana 238. st. 3. i 7, na praktičnom delu ispita,
55) člana 242. stav 1,
56) člana 245,
57) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,
58) člana 246. st. 3. i 7,
59) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,
60) člana 247. stav 1,
61) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,
62) člana 252. stav 4,
63) člana 253. stav 5,
64) člana 256. stav 2,
65) člana 258. st. 1. i 2,
66) člana 261. st. 3. i 4,
67) člana 262. st. 2. i 4,
68) člana 263. stav 1,
69) člana 268. stav 1, ukoliko je vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,
70) člana 268. stav 12,
71) člana 268. stav 14,
72) člana 269. stav 4,
73) člana 270. stav 4,
74) člana 274. stav 3,
75) člana 277. stav 5,
76) člana 280. stav 8,
77) člana 294. stav 3,
78) člana 297. stav 1,
79) člana 311. stav 2.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinica lokalne samouprave.


Član 327.
Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 22. stav 5,
2) člana 26. stav 3,
3) člana 30. stav 2,
4) člana 45. stav 3.
5) člana 69. st. 1, 3, 4. i 5,
6) člana 70. stav 1,
7) člana 71. stav 1,
8) člana 72,
9) člana 85,
10) člana 87.stav 2,
11) člana 111. st. 1. i 5,
12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0 %,
13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,
14) člana 113. st. 1, 2. i 3,
15) člana 114,
16) člana 117. stav 1,
17) člana 122. st. 5. i 7,
18) člana 125. stav 1,
19) člana 128. st. 1. i 2,
20) člana 129. st. 1. i 2,
21) člana 134. st. 3. i 4,
22) člana 151. st. 2. i 3,
23) člana 154. stav 2,
24) člana 155. stav 1,
25) člana 156. stav 11,
26) člana 160. stav 2,
27) člana 161. stav 3,
28) člana 162. stav 2,
29) člana 163. stav 1,
30) člana 166. stav 6,
31) člana 169. st. 2. i 3,
32) člana 173. stav 2,
33) člana 173. stav 3,
34) člana 177. stav 1,
35) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,
36) člana 187.stav 1,
37) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, odnosno vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,
38) člana 188. stav 3,
39) člana 189. stav 3,
40) člana 193. stav 1,
41) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
42) člana 208. stav 1,
43) člana 210. st. 6. i 8,
44) člana 211. stav 1, ako se evidencije ne vode na propisan način i uredno,
45) člana 217. stav 2,
46) člana 226. stav 3,
47) člana 227. stav 3,
48) člana 228. st. 1. i 3,
49) člana 230. stav 1,
50) člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu izda nakon predviđenog roka i stav 6,
51) člana 235. stav 4,
52) člana 238. stav 3, na teorijskom delu ispita,
53) člana 242. stav 3,
54) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,
55) člana 244. st. 1, 2, 4. i 5,
56) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,
57) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,
58) člana 252. stav 5,
59) člana 256. st. 3. i 5,
60) člana 258. st. 3. i 5,
61) člana 259. stav 2,
62) člana 260. st. 1. i 2,
63) člana 261. st. 1, 2. i 5,
64) člana 262. stav 3,
65) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,
66) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,
67) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,
68) člana 274. st. 1. i 2,
69) člana 276. stav 1,
70) člana 281. st. 3. i 4,
71) člana 287. stav 5,
72) člana 294. stav 4.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave.
8. Prekršajne kazne za preduzetnike
Član 328.
Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 4. stav 3,
2) člana 29. stav 2,
3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),
4) člana 123. stav 1,
5) člana 204. stav 1,
6) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u promet,
7) člana 250. stav 6,
8) člana 255. stav 1,
9) člana 296. stav 13.
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 4. st. 1. i 2,
2) člana 45. stav 2,
3) člana 106. stav 5,
4) člana 108. stav 5,
5) člana 111. stav 2. tačka 1),
6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,
7) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),
8) člana 115. stav 4,
9) člana 116. stav 1,
10) člana 121. st. 1. i 2,
11) člana 122. st. 1,
12) člana 132. st. 1. i 2,
13) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5,
14) člana 134. stav 1. i 2,
15) člana 153. st. 1, 3, i 4,
16) člana 154. st. 1, 4. i 5,
17) člana 156. st. 1, 2 i 11,
18) člana 159. st. 1. i 2,
19) člana 163. stav 4,
20) člana 165. stav 3,
21) člana 177. stav 3,
22) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,
23) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan, odnosno pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
24) člana 190. stav 2, ukoliko upravlja vozilom nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189,
25) člana 203. stav 9,
26) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
27) člana 243. st. 1, 2, i 5,
28) člana 244. st. 1, 4. i 5,
29) člana 245,
30) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,
31) člana 246. st. 3. i 7,
32) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,
33) člana 247. stav 1,
34) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,
35) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila i stav 12,
36) člana 274. stav 3,
37) člana 276. stav 1,
38) člana 277. stav 5,
39) člana 280. stav 8,
40) člana 294. stav 3,
41) člana 297. stav 1,
42) člana 311. stav 2.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 22. stav 5,
2) člana 26. stav 3,
3) člana 30. stav 2,
4) člana 45. stav 3,
5) člana 69. st. 1, 3. i 5.
6) člana 70. stav 1,
7) člana 71. stav 1,
8) člana 72,
9) člana 85,
10) člana 87. stav 2,
11) člana 111. st. 1. i 5,
12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%,
13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,
14) člana 113. st. 1, 2. i 3,
15) člana 114,
16) člana 117. stav 1,
17) člana 122. st. 5. i 7,
18) člana 134. st. 3. i 4,
19) člana 151. st. 2. i 3,
20) člana 154. stav 2,
21) člana 155. stav 1,
22) člana 160. stav 2,
23) člana 161. stav 3,
24) člana 162. stav 2,
25) člana 163. stav 1,
26) člana 166. stav 6,
27) člana 177. stav 1,
28) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,
29) člana 187. stav 1,
30) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, a vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,
31) člana 193. stav 1,
32) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
33) člana 243. stav 4,
34) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,
35) člana 252. stav 5,
36) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,
37) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,
38) člana 274. st. 1. i 2,
39) člana 294. stav 4.
9. Prekršajne kazne za fizičko lice
Član 329.
Kaznom zatvora od 30 do 60 dana i 15 kaznenih poena, kazniće se vozač koji u saobraćaju postupa u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, pri čemu ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju (nasilnička vožnja).
Ukoliko je vozač prilikom nasilničke vožnje prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana i 17 kaznenih poena.
Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje devet meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana izreći će se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 10 meseci.
Član 330.
Kaznom zatvora od najmanje 15 dana i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:
1) upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,
2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 2,00 mg/ml, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,
5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,
6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,
7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,
8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,
9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,
10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 80 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,
11) se u zoni „usporenog saobraćaja“ kreće brzinom koja je preko 50 km/h veća od dozvoljene,
12) se u zoni „30“ i zoni „škole“ kreće brzinom koja je preko 60 km/h veća od dozvoljene,
13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,
14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,
15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,
17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta.
Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana, i 16 kaznenih poena.
Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 10 meseci.
Član 331.
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
[ad#Google Adsense 468 x 15] 1) člana 29. stav 1, ako se uređaj koristi,
2) člana 29. stav 2, za lice koje nije preduzetnik,
3) člana 31, kazniće se vozač ili lice koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,
4) člana 35. stav 1,
5) člana 36. st. 1, 2. i 3,
6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,
8) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
9) člana 53. st. 1, 2. i 3,
10) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15),
11) člana 72. stav 4,
12) člana 74,
13) člana 77. stav 2, vozač koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,
14) člana 78. stav 2,
15) člana 89. stav 2,
16) člana 95. st. 1. i 2, kazniće se vodič ukoliko kolonu čine pretežno deca mlađa od 12 godina,
17) člana 97. st. 1. i 2, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
18) člana 98, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
19) člana 99. st. 1, 5. i 6,
20) člana 100. stav 1, ukoliko se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina ili ukoliko upravlja autobusom kojim se prevoze putnici ili drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
21) člana 101, kazniće se vozač,
22) člana 101, kazniće se pešak koji sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
23) člana 102, ukoliko se vozilo kreće autoputem,
24) člana 103. stav 1,
25) člana 105. stav 1, ukoliko je vozilo zaustavljeno u saobraćajnoj traci,
26) člana 105. stav 2, ukoliko vozač vrši polukružno okretanje,
27) člana 106. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,
28) člana 107. stav 1,
29) člana 108. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,
30) člana 109. st. 1. i 2,
31) člana 110,
32) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,
33) člana 112. stav 1. tačka 2) kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),
34) člana 118. stav 2,
35) člana 120. stav 2, u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,
36) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,
37) člana 123. stav 1,
38) člana 134. st. 1. i 2,
39) člana 142. stav 2,
40) člana 145. stav 5,
41) člana 146. stav 6, kazniće se pešak, odnosno biciklista, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
42) člana 147. stav 5,
43) člana 156. stav 11,
44) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
45) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
46) člana 163. stav 2, vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
47) člana 166. stav 1,
48) člana 171. stav 2,
49) člana 174. stav 1,
50) člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,
51) člana 182. stav 3,
52) člana 183. st. 2. i 3,
53) člana 187. stav 1,
54) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
55) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lica u stanju teške i veoma teške alkoholisanosti,
56) člana 203. stav 1,
57) člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,
58) člana 207. stav 1,
59) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje koji evidencije ne vodi tačno i verodostojno,
60) člana 212. stav 1, kazniće se instruktor vožnje,
61) člana 212. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,
62) člana 215. stav 3, kazniće se instruktor vožnje,
63) člana 216. st. 1. i 2,
64) člana 217. stav 1,
65) člana 221. stav 1,
66) člana 224. stav 1,
67) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,
68) člana 226. stav 1,
69) člana 227. st. 1, 2. i 4,
70) člana 238. st. 3. i 7, kazniće se ispitivač,
71) člana 242. stav 1,
72) člana 245. stav 3,
73) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,
74) člana 246. stav 7,
75) člana 247,
76) člana 248. stav 3,
77) člana 250. stav 6,
78) člana 262. st. 1. i 4,
79) člana 263. stav 1,
80) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,
81) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,
82) člana 273. stav 1,
83) člana 274. stav 3,
84) člana 277. stav 5,
85) člana 280. st. 3. i 4, kazniće se pešak,
86) člana 287. stav 3,
87) člana 288. stav 3,
88) člana 290. stav 2,
89) člana 293. stav 2,
90) člana 306. stav 4,
91) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,
92) člana 244.
Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.


Član 332.
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 22. st. 2. i 5,
2) člana 25. stav 3,
3) člana 26. stav 1,
4) člana 29. stav 1. ako se uređaj nalazi u vozilu,
5) člana 33. stav 1,
6) člana 36. stav 4,
7) člana 42. stav 1,
8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
10) člana 45. stav 1. tačka 4, vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
11) člana 47,
12) člana 50,
13) člana 51. stav 5,
14) člana 54. stav 2,
15) člana 55. stav 2,
16) člana 55. stav 3. tač, 1), 2), 6) i 12),
17) člana 55. stav 4,
18) člana 57. stav 1,
19) člana 58. stav 1,
20) člana 61. stav 1. tačka 3),
21) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5),
22) člana 67. stav 1. tačka 3),
23) člana 69. stav 1,
24) člana 71. stav 1,
25) člana 72. st. 1, 2. i 3,
26) člana 75. stav 2,
27) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta,
28) člana 80. stav 1,
29) člana 81. stav 1. tačka 4), ukoliko kolonu pešaka čine pretežno deca mlađa od 12 godina,
30) člana 81. stav 1. tačka 5), ukoliko se biciklista kreće putem van naselja,
31) člana 81. stav 1. tačka 6),
32) člana 85,
33) člana 86. stav 1,
34) člana 88,
35) člana 90. stav 1. tačka 1), za vozača motornog vozila,
36) člana 91. stav 2, za vozača motornog vozila,
37) člana 93. st. 1, 2. i 4, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
38) člana 94, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
39) člana 95. stav 2, kazniće se vodič kolone
40) člana 96. st. 1. i 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
41) člana 97. stav 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
42) člana 98,
43) člana 99. st. 2. i 3,
44) člana 99. stav 4, ukoliko su pešaci deca mlađa od 12 godina,
45) člana 100. stav 1,
46) člana 102, ukoliko se vozilo kreće motoputem,
47) člana 103. stav 2. tačka 2),
48) člana 105. stav 1. ukoliko je vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci,
49) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad,
50) člana 111. stav 1,
51) člana 111. stav 2. tačka 1),
52) člana 111. st. 4. i 5,
53) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6, ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%,
54) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),
55) člana 113. stav 2,
56) člana 115. stav 4,
57) člana 116. stav 1,
58) člana 117. stav 1,
59) člana 120. stav 2,
60) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,
61) člana 134, st. 3. i 4,
62) člana 143. stav 2,
63) člana 144. stav 3,
64) člana 160. stav 1,
65) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,
66) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
67) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
68) člana 167,
69) člana 168. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5) i 6) i st. 2. i 4,
70) člana 172. st. 1. i 2,
71) člana 177. stav 1,
72) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,
73) člana 178. stav 3,
74) člana 182. stav 4, kazniće se u slučaju vožnje noću,
75) člana 182. stav 6,
76) člana 183. stav 5,
77) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,
78) člana 190. stav 4,
79) člana 193. stav 1,
80) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,
81) člana 205. stav 6,
82) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje ako evidencije ne vodi na propisan način i uredno,
83) člana 214. stav 3,
84) člana 217. stav 2,
85) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,
86) člana 226. stav 3,
87) člana 227. stav 3,
88) člana 230. stav 1,
89) člana 242. stav 3,
90) člana 245. st. 1. i 2,
91) člana 246. stav 1, kazniće se vozač koji upravlja vozilom koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,
92) člana 246. stav 1, kazniće se vlasnik vozila koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, osim ako je vozač tog vozila lice sa kojim živi u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, krvni srodnik po pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac odnosno usvojenik,
93) člana 246. stav 3,
94) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,
95) člana 249.stav 2,
96) člana 252. stav 5,
97) člana 259. stav 2,
98) člana 263. stav 8,
99) člana 264. stav 6,
100) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,
101) člana 269. stav 5,
102) člana 274. st. 1. i 2,
103) člana 276,
104) člana 277. stav 2,
105) člana 291. stav 2,
106) člana 320. stav 1.
Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.


Član 333.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 kazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 21,
2) člana 22. stav 4,
3) člana 25. st. 1. i 2,
4) člana 26. st. 2. i 3, kazniće se vozač,
5) člana 27,
6) člana 28. st. 1. i 3,
7) člana 30. stav 1,
8) člana 31,
9) člana 32. st. 1, 2. i 3,
10) člana 33. stav 2,
11) člana 34,
12) člana 37. stav 3,
13) člana 38,
14) člana 42. stav 2,
15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,
16) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,
17) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,
18) člana 45. st. 2. i 3. kazniće se vozač,
19) člana 46,
20) člana 48,
21) člana 49,
22) člana 51. st. 1, 2. 3, i 4,
23) člana 55. stav 3. tač. 3), 9), 11) i 13) i stav 6,
24) člana 56,
25) člana 59. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3,
26) člana 62,
27) člana 63,
28) člana 64,
29) člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) i 22),
30) člana 67. stav 1. tač. 1) i 2),
31) člana 68,
32) člana 69. st. 3, 4. i 5,
33) člana 70. stav 1,
34) člana 71. stav 2,
35) člana 73,
36) člana 76,
37) člana 77. stav 2, vozač koji umesto dugih koristi kratka svetla,
38) člana 77. stav 3,
39) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla,
40) člana 80. stav 2,
41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
42) člana 81. stav 1. tačka 7),
43) člana 82,
44) člana 83. stav 1,
45) člana 86. stav 2,
46) člana 89. st. 3. i 4,
47) člana 90, stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6), za vozače motornog vozila,
48) člana 91. stav 1,
49) člana 91. stav 2, za vozača bicikla,
50) člana 92,
51) člana 93. st. 1. i 5,
52) člana 94,
53) člana 95. st. 1. i 3, kazniće se vodič kolone,
54) člana 96. st. 1. i 3,
55) člana 97,
56) člana 99.stav 4,
57) člana 100. stav 2,
58) člana 101, kazniće se pešak,
59) člana 103. stav 2. tačka 1) i stav 3,
60) člana 104. st. 1, 2, 4, i 5,
61) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad zaustavnom trakom,
62) člana 105. stav 3,
63) člana 106. stav 6,
64) člana 107. stav 2,
65) člana 108. stav 6,
66) člana 109. stav 4,
67) člana 111. stav 2. tač. 2) i 3),
68) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,
69) člana 113. st. 1. i 3,
70) člana 114,
71) člana 116. stav 3, kazniće se vozač traktora,
72) člana 118. stav 1,
73) člana 119. st. 1 , 2. i 4,
74) člana 120. stav 1,
75) člana 121. stav 1,
76) člana 122. st. 1. i 5,
77) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne koristi zimsku opremu na propisan način,
78) člana 132. stav 3, osim kada je to ovim zakonom na drugačiji način propisano (svetlosni saobraćajni znakovi, saobraćajni znakovi ograničenja brzine kretanja, zabrane preticanja, prelaženja preko neisprekidane uzdužne linije u traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera u svrhu preticanja i dr.),
79) člana 146. stav 6,
80) člana 155. stav 2,
81) člana 160. stav 3, kazniće se vozač koji se ne pridržava odredbi iz dozvole,
82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni usporenog saobraćaja,
83) člana 161 stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,
84) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,
85) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,
86) člana 164. st. 1. i 4,
87) člana 166. stav 6,
88) člana 182. stav 4, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,
89) člana 184. stav 2,
90) člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,
91) člana 187. stav 4, kazniće lice u stanju blage i umerene alkoholisanosti,
92) člana 190. stav 5,
93) člana 228. st. 1. i 3,
94) član 228. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,
95) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,
96) člana 249. stav 4,
97) člana 252. stav 6,
98) člana 272. stav 3,
99) člana 306. stav 3.
Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.
Član 334.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 22. stav 3,
2) člana 28. stav 2,
3) člana 30. stav 2,
4) člana 35. st. 2, 3. i 4,
5) člana 36. stav 5,
6) člana 37. stav 2,
7) člana 40,
8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,
9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 20 km/h većom od dozvoljene,
10) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,
11) člana 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene,
12) člana 52,
13) člana 54. stav 1,
14) člana 59. stav 1. tač. 1) i 3),
15) člana 61. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6),
16) člana 65. stav 1,
17) člana 65. stav 2,
18) člana 67. st. 2, 3, 4. i 5,
19) člana 75. stav 1,
20) člana 77. stav 1,
21) člana 78. stav 3,
22) člana 79. stav 2,
23) člana 81. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4),
24) člana 81. stav 1. tačka 5), kada se biciklista kreće putem u naselju gde postoji ulična rasveta,
25) člana 86. stav 3,
26) člana 87,
27) člana 89. stav 1,
28) člana 90. stav 1. tačka 7), za vozača motornog vozila,
29) člana 90, za vozača bicikla,
30) člana 93. st. 2, 3, 4. i 7,
31) člana 96. stav 2,
32) člana 104. stav 6,
33) člana 116. stav 3, kazniće se vozač motokultivatora,
34) člana 116. stav 4,
35) člana 117. stav 3,
36) člana 122. stav 7,
37) člana 128. stav 1,
38) člana 129,
39) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne poseduje zimsku opremu,
40) člana 155. stav 1,
41) člana 162 stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,
42) člana 163 stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,
43) člana 164. st. 2. i 3,
44) člana 182. stav 7, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire,
45) člana 184. stav 1,
46) člana 205. stav 3,
47) člana 226. stav 2,
48) člana 268. stav 5, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,
49) člana 268. stav 11.
Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.


Član 335.
Za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona izriču se kumulativno i kazneni poeni:
1) člana 25. stav 3.- 2 kaznena poena,
2) člana 26. stav 1. – 2 kaznena poena,
3) člana 29. stav 1. – 3 kaznena poena ako se uređaj nalazi u vozilu,
4) člana 29. stav 1. – 6 kaznenih poena ako se uređaj koristi,
5) člana 31. – 6 kaznenih poena vozaču ili licu koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,
6) člana 35. stav 1. – 6 kaznenih poena,
7) člana 36. st. 1, 2. i 3. – 6 kaznenih poena,
8) člana 36. stav 4. – 2 kaznena poena,
9) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
10) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 7 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
11) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 3 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
12) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,
13) člana 45. stav 1. tačka 4) – 7 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
14) člana 45. stav 1. tačka 4) – 4 kaznena poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
15) člana 47. – 3 kaznena poena,
16) člana 50. – 2 kaznena poena,
17) člana 53. stav 1. – 6 kaznenih poena,
18) člana 53. st. 2. i 3. – 5 kaznenih poena,
19) člana 54. stav 2. – 4 kaznena poena,
20) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15) – 6 kaznenih poena,
21) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1), 2), 6) i 12) i stav 4. – 2 kaznena poena,
22) člana 57. stav 1. – 2 kaznena poena,
23) člana 58. stav 1. – 3 kaznena poena,
24) člana 61. stav 1. tačka 3) – 2 kaznena poena,
25) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5) – 2 kaznena poena,
26) člana 67. stav 1. tačka 3. – 2 kaznena poena,
27) člana 71. stav 1. – 2 kaznena poena,
28) člana 72. stav 4. – 4 kaznena poena,
29) člana 74. – 6 kaznenih poena,
30) člana 77. stav 2. – 6 kaznenih poena vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,
31) člana 78. stav 2. – 6 kaznenih poena,
32) člana 79. stav 1. – 4 kaznena poena,
33) člana 80. stav 1. – 2 kaznena poena,
34) člana 85. – 2 kaznena poena,
35) člana 89. stav 2. – 6 kaznenih poena, osim vozaču bicikla,
36) člana 91. stav 2. – 2 kaznena poena za vozača motornog vozila,
37) člana 99. stav 1. – 6 kaznenih poena,
38) člana 99. stav 2. – 3 kaznena poena,
39) člana 99. stav 3. – 3 kaznena poena,
40) člana 99. stav 5. – 4 kaznena poena,
41) člana 99. stav 6. – 4 kaznena poena,
42) člana 100. stav 1. – 4 kaznena poena,
43) člana 100. stav 1. – 6 kaznenih poena ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
44) člana 101. – 6 kaznenih poena za vozača,
45) člana 102. – 3 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće autoputem, a 2 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće motoputem,
46) člana 103. stav 1. – 6 kaznenih poena,
47) člana 103. stav 2. tač. 2) – 3 kaznena poena,
48) člana 105. stav 2. – 6 kaznenih poena ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,
49) člana 105. stav 2. – 3 kaznena poena ukoliko se vozač kreće unazad saobraćajnom trakom,
50) člana 107. stav 1. – 6 kaznenih poena,
51) člana 109. stav 1. i 2. – 6 kaznenih poena,
52) člana 110. – 8 kaznenih poena,
53) člana 112. stav 1. tačka 3) – 4 kaznena poena,
54) člana 112. stav 3. tačke 1) i 4) – 2 kaznena poena,
55) člana 116. stav 1. – 3 kaznena poena,
56) člana 117. stav 1. – 2 kaznena poena,
57) člana 118. stav 2. – 6 kaznenih poena,
58) člana 120. stav 2. – 4 kaznena poena u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,
59) člana 120. stav 2. – 2 kaznena poena,
60) člana 121. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,
61) člana 121. stav 2. – 5 kaznenih poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,
62) člana 142. stav 2. – 6 kaznenih poena,
63) člana 143. stav 2. – 2 kaznena poena,
64) člana 144. stav 3. – 2 kaznena poena,
65) člana 145. stav 5. – 7 kaznenih poena,
66) člana 147. stav 5. – 6 kaznenih poena,
67) člana 160. stav 1. – 2 kaznena poena,
68) člana 161. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
69) člana 161. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,
70) člana 162. stav 1. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
71) člana 162. stav 1. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
72) člana 163. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
73) člana 163. stav 2. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
74) člana 166. stav 1. – 6 kaznenih poena,
75) člana 171. stav 2. – 2 kaznena poena,
76) člana 172. stav 1. i 2. – 2 kaznena poena,
77) člana 174. stav 1. – 10 kaznenih poena,
78) člana 178. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole do šest meseci,
79) člana 178. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci i vozaču kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,
80) člana 182. stav 3. – 5 kaznenih poena,
81) člana 182. stav 4. – 2 kaznena poena u slučaju noćne vožnje,
82) člana 183. stav 3. – 3 kaznena poena,
83) člana 187. stav 1. – 2 kaznena poena,
84) člana 187. stav 2. – 8 kaznenih poena vozaču koji je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
85) člana 187. st. 2. i 4. – 6 kaznenih poena licu u stanju srednje alkoholisanosti,
86) člana 187. st. 2. i 4. – 10 kaznenih poena licu u stanju teške alkoholisanosti,
87) člana 187. st. 2. i 4. – 12 kaznenih poena licu u stanju veoma teške alkoholisanosti,
88) člana 190. stav 4. – 2 kaznena poena,
89) člana 205. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem najviše šest meseci,
90) člana 205. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem više od šest meseci,
91) člana 243. st. 1, 2. i 5. – 2 kaznena poena,
92) člana 245. stav 3. – 2 kaznena poena,
93) člana 264. stav 6. – 2 kaznena poena,
94) člana 268. stav 1. – 6 kaznenih poena, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila
95) člana 268. stav 1. – 2 kaznena poena, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,
96) člana 268. stav 5. – 2 kaznena poena, vozaču koji nema propisane registarske tablice,
97) člana 269. stav 5. – 2 kaznena poena,
98) člana 276. st. 1. i 2. – 2 kaznena poena,
99) člana 287. stav 3. – 6 kaznenih poena,
100) člana 288. stav 3. – 6 kaznenih poena,
101) člana 290. stav 2. – 6 kaznenih poena,
102) člana 291. stav 2. – 2 kaznena poena,
103) člana 293. stav 2. – 6 kaznenih poena,
104) člana 306. stav 4. – 5 kaznenih poena.
Član 336.
Ukoliko je za prekršaj iz člana 331. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 3.
Ukoliko je za prekršaj iz člana 332. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 1.
Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena.
Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena, nalazi dete mlađe od 12 godina, osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacima“, učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.
Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, odnosno prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, odnosno vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se pored propisanih kaznenih poena za taj prekršaj obavezno izreći i dodatna 2 kaznena poena.
Član 337.
Ukoliko je odredbama ovog zakona za izvršenje pojedinih prekršaja predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena, a postupajući sudija izrekne opomenu, predviđeni kazneni poeni se moraju izreći.
Član 338.
Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izriče se kumulativno vozaču za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona:
1) člana 29. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ako se uređaj koristi,
2) člana 31. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji drži u krilu dete mlađe od 12 godina,
3) člana 35. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,
4) člana 36. st. 1, 2. i 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,
5) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje četiri meseca, ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana, vozaču koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
8) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,
9) člana 45. stav 1. tačka 4). – u trajanju od najmanje četiri meseca ukoliko se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,
10) člana 45. stav 1. tačka 4) – u trajanju od najmanje 30 dana vozaču koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
11) člana 53. st. 1, 2. i 3, – u trajanju od najmanje tri meseca,
12) člana 54. stav 2, – u trajanju od najmanje 30 dana,
13) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15), – u trajanju od najmanje tri meseca,
14) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1) i 2), – u trajanju od najmanje 30 dana,
15) člana 57. stav 1, – u trajanju od najmanje 30 dana,
16) člana 58. stav 1.- u trajanju od najmanje 30 dana,
17) člana 74. – u trajanju od najmanje tri meseca,
18) člana 77. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,
19) člana 78. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
20) člana 79. stav 1. – u trajanju od najmanje 30 dana,
21) člana 89. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
22) člana 99. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,
23) člana 99. st. 5. i 6. – u trajanju od najmanje dva meseca,
24) člana 100. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
25) člana 101. – u trajanju od najmanje tri meseca,
26) člana 102. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se vozilo kreće autoputem,
27) člana 103. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,
28) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,
29) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se kreće unazad saobraćajnom trakom,
30) člana 107. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,
31) člana 109. st. 1. i 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
32) člana 110. – u trajanju od najmanje šest meseci,
33) člana 112. stav 1. tačka 3) – u trajanju od najmanje tri meseca,
34) člana 118. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
35) člana 120. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana, ukoliko su putnici deca mlađa od 12 godina,
36) člana 121. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,
37) člana 142. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
38) člana 143. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana,
39) člana 144. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,
40) člana 145. stav 5. – u trajanju od najmanje četiri meseca,
41) člana 147. stav 5. – u trajanju od najmanje tri meseca,
42) člana 161. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
43) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje dva meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
44) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
45) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje dva meseca vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
46) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,
47) člana 166. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,
48) člana 171. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
49) člana 174. stav 1. – u trajanju od najmanje šest meseci,
50) člana 178. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci, vozaču kome nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,
51) člana 182. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,
52) člana 182. stav 4. – u trajanju od najmanje 30 dana u slučaju noćne vožnje,
53) člana 183. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,
54) člana 187. stav 2. – u trajanju od najmanje šest meseci za vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
55) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,
56) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje šest meseci za lica u stanju teške alkoholisanosti,
57) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje osam meseci za lice u stanju veoma teške alkoholisanosti,
58) člana 205. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču tramvaja kome je istekla važnost vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem za više od šest meseci,
59) člana 268. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,
60) člana 287. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,
61) člana 288. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,
62) člana 290. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,
63) člana 293. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca.
Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom može se izreći i za druge prekršaje za koje se postupak vodi pred organom za prekršaje.
Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona je za osnovni oblik tog prekršaja predviđeno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, trajanje te zaštitne mere će se produžiti za dva meseca, a najviše do 12 meseci.
Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacima“ učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.
Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se propisano trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom za taj prekršaj uvećati za dva meseca.

osmi deo[ad#Google Adsense 468 x 15]