Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – peti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – peti deo

četvrti deo

XV VOZILA
1. Opšte odredbe
Član 246.
Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno.
Vozilo je tehnički ispravno ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative za vozilo.
Vozila u saobraćaju na putu ne mogu imati uređaje, sklopove i opremu čija upotreba može ugroziti, ometati ili izazvati zabunu drugog učesnika u saobraćaju.
Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju uređaje ili materije koje daju, odnosno odbijaju svetlost crvene boje, a na zadnjoj strani koje daju, odnosno odbijaju svetlost bele boje, izuzev uređaja i materija predviđenih propisima iz stava 6. ovog člana, kao ni trepćuće svetlo koje nije predviđeno odredbama ovog zakona.
Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima iz stava 6. ovog člana .
Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.
U saobraćaju na putu ne sme da učestvuje prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo.
Član 247.
Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da, na zahtev policijskog službenika, da podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje, odnosno korišćenje.
Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom, nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili je rok važenja vozačke dozvole istekao.
Član 248.
Vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije ako imaju sklopove, uređaje i opremu, propisane važećom međunarodnom Konvencijom o saobraćaju na putevima i ako su u ispravnom stanju.
Vozila iz stava 1. ovog člana u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, moraju ispunjavati uslove propisane za vozila u Republici Srbiji.
Vozila iz stava 1. ovog člana moraju biti osigurana u skladu propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila.
2. Ispitivanje vozila
Član 249.
Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji.
Pre stavljanja u promet, odnosno puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.
Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.
Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.
Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavljenim ispitivanjima donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.
Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.
Član 250.
U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se serijski proizvodi i za koje je izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li vozilo ispunjava uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona.
U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se pojedinačno proizvodi, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li uređaji i sklopovi vozila ispunjavaju uslove iz propisa o homologaciji i da li vozilo u celini ispunjava uslove iz člana 249. stava 2. ovog zakona.
Prepravka vozila, sem u slučaju ugradnje uređaja za pogon na alternativna pogonska goriva, mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu.
Pre izvršenja prepravke vozila mora se sačiniti tehnička dokumentacija o prepravci koju odobrava Agencija.
Agencija nakon uvida u tehničku dokumentaciju može istu odobriti i bez ispunjenja uslova iz stava 3. ovog člana, a posebno u slučajevima kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi. Agencija na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji ispunjava uslove iz člana 4. stav 3. ovog zakona, može odobriti tehničku dokumentaciju za ugradnju uređaja na pogon na alternativna pogonska goriva u vozila određene marke i tipa, sa identičnim načinom pripreme goriva i smeše. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo te marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija.
Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik iz člana 4. stav 3. ovog zakona.
Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši i građanin, samo ako to čini za sopstvene potrebe, kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.
Agencija u postupku utvrđivanja da li motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, ispunjavaju propisane uslove iz člana 249. st. 1. i 2. ovog zakona može, nakon uvida u tehničku dokumentaciju, obavljanje pojedinih ispitivanja vozila, odnosno uređaja na vozilu, kao i merenja, poveriti određenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje je materijalno i stručno osposobljeno da ta ispitivanja, odnosno merenja izvrši.
U slučaju iz stava 8. ovog člana Agencija će u zahtevu za ispitivanje jasno odrediti koja pojedina ispitivanja i merenja se tom prilikom moraju obaviti.
Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.
Poslove navedene u st. 1, 2, 4, 5, 7, 8. i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.
Član 251.
Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija) sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.
Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana obavlja Agencija ili druga stručna organizacija koju Agencija odredi.
Poslove navedene u st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.
Član 252.
Uređaji za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila moraju se podvrgavati periodičnom pregledu kod pravnog lica koga ovlasti Agencija.
Pregledi iz stava 1. ovog člana moraju se obavljati u rokovima koji ne mogu biti duži od pet godina.
O ispravnosti uređaja pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu.
Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da pregled vrše propisno i na savestan način.
Vozilo u koje su ugrađeni uređaji za pogon na gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na pregledu iz stava 2. ovog člana ne utvrdi da su isti ispravni .
Vozač vozila sa ugrađenim pogonom na gas mora posedovati kod sebe potvrdu iz stava 5. ovog člana i istu pružiti na uvid ovlašćenom licu.
Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.
3. Identifikaciona oznaka vozila
Član 253.
Identifikaciona oznaka vozila, određena od strane proizvođača, jednoznačno određuje svako pojedino vozilo.
Za vozila koja nemaju identifikacionu oznaku, a koja su proizvedena, ili puštena u saobraćaj pre stupanja na snagu propisa o obavezi postojanja identifikacione oznake na vozilu ili za koja tim propisima nije određena obaveza postojanja identifikacione oznake, broj šasije utisnut na vozilu smatra se identifikacionom oznakom.
Kada se na vozilu ošteti identifikaciona oznaka nadležni organ unutrašnjih poslova može, kada na pouzdan način utvrdi o kom konkretnom vozilu se radi, dozvoliti da se na vozilu utisne identifikaciona oznaka i odrediti njen izgled i sadržaj.
Utiskivanje identifikacione oznake vozila, u slučajevima iz stava 3. ovog člana, obavlja ovlašćeno pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima dozvolu za vršenje ovih poslova. Ukoliko je do datuma podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za utiskivanje identifikacione oznake, pravnom licu više od dva puta za poslednjih 10 godina oduzimana dozvola, dozvola se neće ponovo izdati.
Pravno lice iz stava 4. ovog člana dužno je da utiskivanje identifikacione oznake vrši na propisan način i savesno.
Bliže uslove koje moraju ispunjavati ovlašćena pravna lica koja utiskuju identifikacione oznake, način i postupak utiskivanja na vozilu propisuje ministar unutrašnjih poslova.
Ovlašćenje za utiskivanje brojeva pravnim licima daje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
[ad#Google Adsense 468 x 15] XVI TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
1. Opšte odredbe
Član 254.
Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila.
Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.
Tehnički pregledi vozila iz stava 1. ovog člana mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.
Ministar unutrašnjih poslova donosi propise o tehničkom pregledu vozila.
Član 255.
Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja samo privredno društvo koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje.
Ukoliko privredno društvo obavlja druge delatnosti osim tehničkog pregleda vozila, odnosno tu delatnost obavlja van sedišta, osniva ogranak privrednog društva u kojem se isključivo obavlja delatnost tehničkog pregleda vozila, koji se u skladu sa propisima upisuje u registar privrednih društava.
Privredno društvo može tehnički pregled vozila vršiti u više građevinskih objekata, pri čemu se za svaki objekat osniva poseban ogranak i za svaki se mora dobiti ovlašćenje.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se u zavisnosti od tehničkih karakteristika objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila i uređaja i opreme kojima raspolaže može dati za vršenje tehničkih pregleda samo pojedinih vrsta vozila.
Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.
Ukoliko je privrednom društvu koje vrši tehnički pregled vozila, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati.
Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo ovlašćenje. Registar sadrži najmanje: broj upisa u registar – identifikaciona oznaka, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, vrste vozila čiji tehnički pregled vrši, datum izdavanja dozvole i datum oduzimanja dozvole.
Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz prethodnog stava.
Član 256.
Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila.
Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za vršenje tehničkog pregleda motornih vozila.
Privredno društvo će privremeno prestati sa vršenjem tehničkog pregleda vozila, kada prestane da ispunjava propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila i o tome najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom ovlašćeno preduzeće ne sme vršiti tehnički pregled vozila.
Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.
O završetku privremenog prestanka rada, privredno društvo je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.
Član 257.
Privredno društvo za vršenje tehničkog pregleda vozila mora da ispunjava propisane uslove u pogledu:
1) građevinskog objekta sa prilaznim i izlaznim putevima,
uređaja i opreme za vršenje tehničkog pregleda,
stručnog kadra.
Građevinski objekat iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti u vlasništvu privrednog društva koje vrši tehnički pregled ili njegovo korišćenje mora biti obezbeđeno zaključenim ugovorom o zakupu.
Član 258.
Privredno društvo ovlašćeno da vrši tehnički pregled vozila dužno je da obezbedi da uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila budu uvek u ispravnom stanju.
Uređaji koji se koriste za vršenje tehničkog pregleda vozila, a predstavljaju merila, moraju ispunjavati sve uslove određene metrološkim propisima.
Privredno društvo dužno je da odmah prestane sa radom u slučaju neispravnosti uređaja i opreme pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila ili ukoliko prestane da ispunjava druge propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila i najkasnije prvog narednog radnog dana obavesti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom ovlašćeno preduzeće ne sme vršiti tehnički pregled vozila.
Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.
O završetku privremenog prestanka rada, privredno društvo je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.
Član 259.
Privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda mora imati najmanje dva kontrolora tehničkog pregleda.
Kontrolori tehničkog pregleda moraju biti u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u privrednom društvu iz stava 1. ovog člana.
Član 260.
U prostoru u kojem se obavlja tehnički pregled vozila mogu se vršiti samo poslovi vezani za tehnički pregled vozila i utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila u skladu sa odredbama ovog zakona.
Privredno društvo ne sme obavljati tehnički pregled vozila koja su registrovana na to privredno društvo ili ih je ono uzelo u zakup ili lizing, ili na kojima je vršilo opravku u poslednjih 12 meseci.
Izuzetno, tehnički pregled trolejbusa može vršiti privredno društvo na koje su trolejbusi registrovani, odnosno koje ih je uzelo u zakup ili lizing.
Član 261.
Privredno društvo tehnički pregled vozila vrši u radno vreme, koje mora biti vidno istaknuto u objektu i mora biti prethodno prijavljeno organu koji vrši nadzor.
U toku svakog radnog dana radno vreme mora trajati najmanje osam sati.
Privredno društvo mora obezbediti da se tehnički pregled vozila može obaviti tokom celog radnog vremena.
Privredno društvo mora izvršiti tehnički pregled svih vozila, osim vozila iz člana 260. stav 2. ovog zakona.
Izuzetno, privredno društvo dužno je da po potrebi na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova, radi van svog radnog vremena.
Član 262.
Tehnički pregled vozila mora se vršiti savesno, na propisan način i u skladu sa pravilima struke.
Privredno društvo dužno je da obezbedi da se tehnički pregled vozila vrši savesno, na propisan način i u skladu sa pravilima struke.
Za tehnički ispravna vozila privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkih pregleda vozila overava tehničku ispravnost vozila.
Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila ne sme overiti tehnički pregled vozila koje nije tehnički ispravno.
2. Kontrolori tehničkog pregleda vozila
Član 263.
Tehnički pregled vozila može obavljati samo kontrolor koji ispunjava propisane uslove i ima važeću dozvolu ( licencu).
Dozvolu (licencu) za kontrolora tehničkog pregleda izdaje Agencija.
Kontrolor tehničkog pregleda mora ispunjavati sledeće uslove:
1) da ima najmanje završenu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, struke mašinske, obrazovnog profila vezanog za motore i vozila, i struke saobraćajne, obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja,
2) da ima vozačku dozvola za upravljanje motornim vozilima one kategorije vozila čiji pregled obavlja,
3) da ima završenu obuku za kontrolora tehničkog pregleda,
4) da ima položen stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda vozila,
5) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.
Bliže propise o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, program unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, sadržaju i izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkih pregleda, i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama) donosi ministar unutrašnjih poslova na predlog Agencije.
Dozvola (licenca) ima rok važenja tri godine.
Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda će se obnoviti ako je kontrolor:
1) prisustvovao seminarima za unapređenje znanja i veština,
2) položio ispit provere znanja.
Agencija organizuje i sprovodi obuku kontrolora tehničkog pregleda, stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, unapređenje znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda i organizuje, sprovodi proveru znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda i vodi evidenciju o izdatim dozvolama (licencama).
Kontrolor tehničkog pregleda ne može, ni van radnog vremena, obavljati poslove u vezi: održavanja, popravki, osiguranja i registracije vozila.
Ukoliko je kontroloru tehničkog pregleda, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.
Poslove iz st. 2. i 7. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.
3. Redovni tehnički pregledi
Član 264.
Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.
Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.
Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana novoproizvedeno vozilo nakon registracije se podvrgava sledećem redovnom tehničkom pregledu nakon dve godine.
Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.
Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati:
1) motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,
2) autobusi,
3) motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,
4) motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,
5) motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza),
6) motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
7) motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent -a – car),
8) motorno vozilo starosti preko 15 godina (starost vozila se utvrđuje u odnosu na godinu proizvodnje).
U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4. ovog člana, ne utvrdi da je tehnički ispravno.
Vlada određuje najnižu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje redovnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 7. ovog člana.
4. Vanredni tehnički pregledi vozila
Član 265.
Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.
Troškove vanrednog tehničkog pregleda snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.
Vlada određuje najnižu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 3. ovog člana.
5. Kontrolni tehnički pregledi vozila
Član 266.
Kontrolni tehnički pregled se vrši po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.
Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od presudnog značaja za bezbedno upravljanje vozilom.
Član 267.
Troškove kontrolnog tehničkog pregleda, u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, snosi vlasnik vozila ili korisnik vozila, a u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo ispravno, organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled.
Vlasnik, odnosno korisnik, koji nije na licu mesta izmirio troškove kontrolnog tehničkog pregleda, dužan je da to učini u roku od osam dana od dana vršenja kontrolnog tehničkog pregleda.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik vozila ne izmiri troškove kontrolnog tehničkog pregleda na licu mesta, izmirenje troškova će se sprovesti prinudnim putem.
Vlada određuje cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Pravno lice ne može odrediti višu cenu za vršenje kontrolnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 4. ovog člana.
XVII REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
1. Opšte odredbe
Član 268.
Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.
Izuzetno od stava 1. ovog člana ne moraju se registrovati:
1) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,
2) novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta,
3) vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,
4) radi sprovođenja propisanog carinskog postupka.
Za vozila iz stava 2. ovog člana izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.
Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.
Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.
Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica, oduzimano ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati.
Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.
Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.
Izuzetno od odredbi stava 8. ovog člana, na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:
1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere) i
2) motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju.
Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.
Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.
U saobraćaju na putu ne smeju učestvovati vozila koja su isključena iz saobraćaja u skladu sa odredbama ovog zakona.
Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice koje izdaje registracione nalepnice propisuje ministar unutrašnjih poslova.
Pravno lice koje izdaje registracione nalepnice dužno je da to radi savesno i na propisan način.
Član 269.
Izuzetno u saobraćaju na putu može da učestvuje registrovano vozilo nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, radi odlaska na tehnički pregled, opravku, odnosno ispitivanje, ako je označeno tablicama za privremeno označavanje i ako mu je izdata potvrda o njihovom korišćenju.
Tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno pravno lice koje dobije ovlašćenje od teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje tablica za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju, oduzimano to ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati.
Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja evidencija o izdatim tablicama za privremeno označavanje i potvrdama o njihovom korišćenju, načinu i uslovima za izdavanje, sadržaju, izgledu, tehničkim karakteristikama, načinu postavljanja tablica za privremeno označavanje i uslovima koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 2. ovog člana.
Pravno lice koje izdaje tablice za privremeno označavanje i potvrde o njihovom korišćenju dužno je da to radi na propisan način.
Vozač kome su izdate registarske tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju, mora označiti, na propisan način, vozilo tim tablicama i mora imati kod sebe potvrdu koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica, kao i da se kreće relacijom i u vreme označeno u potvrdi.
Član 270.
Motorno, odnosno priključno vozilo upisuje se u jedinstveni registar vozila i izdaje se saobraćajna dozvola i registarske tablice, na zahtev vlasnika ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1) da postoje dokazi o poreklu i vlasništvu vozila u pisanoj formi, kao i izmirenim propisanim troškovima za registraciju vozila, kao i poreske i carinske obaveze za to vozilo,
2) da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove.
Za motorno i priključno vozilo upisano u jedinstven registar vozila izdaje se, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila, registraciona nalepnica ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1) da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove,
2) da su priloženi dokazi o obaveznom osiguranju vozila,
3) da su izmireni propisani troškovi za izdavanje registracione nalepnice.
Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova neće registrovati vozilo, odnosno izdati registracionu nalepnicu, ukoliko ima saznanja da fizičko lice (osim preduzetnika), podnosilac zahteva za registraciju, odnosno izdavanje registracione nalepnice, nije izmirilo sve novčane obaveze povodom učinjenih prekršaja, odnosno krivičnih dela propisanih ovim zakonom, ili povodom povrede odredaba lokalnih propisa vezanih za poslove saobraćaja.
Pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje registracione nalepnice neće izvršiti izdavanje registracione nalepnice, ukoliko ima saznanja da fizičko lice (osim preduzetnika), podnosilac zahteva za registraciju, odnosno izdavanje registracione nalepnice, nije izmirilo sve novčane obaveze povodom učinjenih prekršaja, odnosno krivičnih dela propisanih ovim zakonom.
Član 271.
Vozilo se registruje na ime vlasnika.
Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od vlasnika, prema njihovom sporazumu.
Ako je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu, pored podataka o vlasniku, u saobraćajnu dozvolu biće upisani i podaci o primaocu lizinga odnosno zakupcu.
Član 272.
Motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i stranaca koji rade u njima, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.
Vozila stranih predstavništava u Republici Srbiji, i stranaca koji rade u njima, stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje kao i motorna i priključna vozila državljana Republike Srbije koji se vrate iz inostranstva u cilju stalnog nastanjenja, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.
Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana ova vozila mogu učestvovati u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, a najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju. Rok za vozila koja su vlasništvo stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, počinje teći nakon dobijanja ovog statusa.
[ad#Google Adsense 468 x 15] Član 273.
Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji, ukoliko imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent -a- car“ vozilima.
Član 274.
Vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, ako u roku od 30 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao.
Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da u roku od 15 dana odjavi vozilo ako je uništeno ili otpisano ili da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu.
Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje nije vlasnik vozila, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo koje je predmet finansijskog lizinga, odnosno zakupa, pre nego što se podatak o korišćenju ne upiše u saobraćajnu dozvolu u skladu sa odredbama člana 271. stav 3. ovog zakona.
2. Registarske tablice
Član 275.
Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:
1) registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,
2) registarske tablice za motocikle, teške tricikle,
3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,
4) registarske tablice za motokultivatore,
5) registarske tablice za traktore i radne mašine,
6) registarske tablice za priključna vozila,
7) registarske tablice priključnog vozila za traktor,
8) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblja,
9) registarske tablice za motorna i priključna vozila Vojske Srbije,
10) registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila,
11) privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,
12) registarske tablice za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova,
13) registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja.
Sve vrste registarskih tablica iz stava 1. ovog člana jednoobrazne su na celoj teritoriji Republike Srbije.
Član 276.
U slučaju gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice, vlasnik, odnosno vozač je dužan da odmah o tome obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.
U slučaju da je do gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice došlo van mesta u kojem je vozilo registrovano, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici i tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju u kojoj će biti određena maršruta, koja važi do dolaska u mesto u kojem je vozilo registrovano.
U slučaju da su izgubljene ili nestale registarske tablice za vozilo registrovano u inostranstvu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici, privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije i potvrdu o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz Republike Srbije koja daje pravo korišćenja vozila na putu i može da važi najviše 15 dana.
Tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju važe samo na teritoriji Republike Srbije, ne mogu se dobiti dva ili više puta za redom, osim u slučaju njihovog gubitka ili nestanka u roku za koje su izdati, i moraju se predati teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kod koje se vozilo vodi u evidenciji, a najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka važenja potvrde o korišćenju.
3. Privremena registracija
Član 277.
Privremeno se registruju motorna i priključna vozila koja su privremeno uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Republici Srbiji radi izvoženja u inostranstvo, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika, kao i motorna i priključna vozila radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima.
Na putevima Republike Srbije ne može u saobraćaju učestvovati vozilo sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu sa odredbama ratifikovanih međunarodnih ugovora, a takvo vozilo mora se privremeno registrovati i označiti registarskim tablicama za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije.
Privremena registracija vozila vrši se najviše na period od jedne godine, prema odobrenju nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu, uz ispunjenje uslova za upis vozila u jedinstveni registar vozila i izdavanje registracione nalepnice.
Za privremeno registrovana vozila izdaju se registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila, potvrda o privremenoj registraciji sa rokom važenja iz stava 3. ovog člana.
Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo registrovano u inostranstvu, pre nego što se vozilo privremeno registruje u skladu sa stavom 1. ovog člana.
[ad#Google Adsense 468 x 15] šesti deo