Tag archive for novi zakon o saobraćaju

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

2018. je godina i pojavio se novi ZBS. Skinite ga ovde U nastavku je stari ZBS iz 2009. prvi deo: članovi 1-7 drugi deo: članovi 8-122 treći deo: članovi 123-205 četvrti deo: članovi 206-245 peti deo: članovi 246-277 šesti deo: članovi 278-311 sedmi deo: članovi…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

sedmi deo XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 339. Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 340. Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

šesti deo XXI KAZNENE ODREDBE 1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku Član 312. Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

peti deo XVIII POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA 1. Opšte odredbe Član 278. Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja. Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su: 1) isključenje vozača iz saobraćaja, 2)…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – peti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – peti deo

četvrti deo XV VOZILA 1. Opšte odredbe Član 246. Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno. Vozilo je tehnički ispravno ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – četvrti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – četvrti deo

treći deo XII OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE 1. Opšte odredbe Član 206. Osposobljavanje kandidata za vozače je delatnost od opšteg interesa koja ima za cilj da kandidat za vozača stekne teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju…

Continue reading →

Page 1 of 2 1 2