Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20, 93/20 i 94/20),

Vlada donosi

ODLUKU

o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

„Službeni glasnik RS“, broj 98 od 10. jula 2020.

 1. Na teritoriji grada Beograda određuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19:
  • organizovana okupljanja na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru dozvoljena su samo kada se okuplja najviše 10 (deset) lica, s tim što između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 metara. Pod organizovanim okupljanjem na zatvorenom i otvorenom javnom prostoru naročito se smatraju: proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, politički skupovi, sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja;
  • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 sat do 06.00 sati narednog dana;
  • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 sat, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 sata do 06.00 sati narednog dana;
  • ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih objekata u kojima se prodaje roba i vrše usluge, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 sat do 06.00 sati narednog dana, a na ulazima u te objekte mora biti vidno istaknuto obaveštenje o ukupnoj kvadraturi objekta i o broju lica koja istovremeno mogu boraviti u tom objektu;
  • obavezno je nošenje zaštitnih maski u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima;
  • u javnom gradskom i prigradskom prevozu, kao i u međugradskom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski.
 2. U svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim prodavnicama, ugostiteljskim objektima, baštama ugostiteljskih objekata i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, ograničava se broj lica koja tu mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u objekat, odnosno u baštu ugostiteljskog objekta mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna.
 3. Ograničenja iz tačke 1. alineja prva i tačke 2. ove odluke ne odnose se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.
 4. Ograničenje iz tačke 1. alineja četvrta ove odluke ne odnosi se na apoteke i benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.
 5. Mere iz tač. 1. i 2. ove odluke sprovodi gradonačelnik grada Beograda preko nadležnih gradskih organa i službi, Štaba za vanredne situacije grada Beograda i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, nadležnim inspekcijama organa državne uprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova.
 6. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda („Službeni glasnik RS”, broj 94/20).
 7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-5618/2020

U Beogradu, 10. jula 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Na osnovu člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20 i 93/20),

Vlada donosi

ODLUKU

o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

„Službeni glasnik RS“, broj 94 od 3. jula 2020.

 1.  Na teritoriji grada Beograda određuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19:
  • u svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od 1,5 metra,
  • ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 23.00 sata do 06.00 sati narednog dana,
  • zabrana okupljanja na javnim prostorima u zatvorenom prostoru kada se okuplja više od 100 ljudi, a na otvorenom prostoru kada se okuplja više od 500 ljudi, s tim što se u oba slučaja mora poštovati fizički razmak između okupljenih lica od minimum 1,5 metra,
  • u javnom gradskom i prigradskom prevozu, kao i u međugradskom prevozu obavezeno je nošenje zaštitnih maski.
 2.  Mere iz tačke 1. ove odluke sprovodi gradonačelnik grada Beograda preko nadležnih gradskih organa i službi, Štaba za vanredne situacije grada Beograda i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, nadležnim inspekcijama organa državne uprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova.
 3. Mere iz tačke 1. ove odluke počinju da se primenjuju stupanjem na snagu ove odluke, a prestaju da se primenjuju 18. jula 2020. godine.
 4.  Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-5439/2020

U Beogradu, 3. jula 2020. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.

Izvor https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/94/1/reg