Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

„Службени гласник РС“, број 98 од 10. јула 2020.

 1. На територији града Београда одређују се следеће посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19:
  • организована окупљања на јавним просторима у затвореном простору или на отвореном простору дозвољена су само када се окупља највише 10 (десет) лица, с тим што између окупљених лица мора постојати растојање од најмање 1,5 мeтaра. Под организованим окупљањем на затвореном и отвореном јавном простору нарочито се сматрају: прославе, музичке, забавне и културне манифестације, политички скупови, спортски догађаји са присуством публике и слична окупљања;
  • ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 сат до 06.00 сати наредног дана;
  • ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 сат, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 сата до 06.00 сати наредног дана;
  • ограничава се радно време продавница, тржних центара и других објеката у којима се продаје роба и врше услуге, тако да ти објекти неће радити од 21.00 сат до 06.00 сати наредног дана, а на улазима у те објекте мора бити видно истакнуто обавештење о укупној квадратури објекта и о броју лица која истовремено могу боравити у том објекту;
  • обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима;
  • у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезно је ношење заштитних маски.
 2. У свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и у свим продавницама, угоститељским објектима, баштама угоститељских објеката и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга, ограничава се број лица која ту могу бити истовремено присутна, тако да на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. На улазу у објекат, односно у башту угоститељског објекта мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутнa.
 3. Ограничења из тачке 1. алинеја прва и тачке 2. ове одлуке не односе се на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.
 4. Ограничење из тачке 1. алинеја четврта ове одлуке не односи се на апотеке и бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.
 5. Мере из тач. 1. и 2. ове одлуке спроводи градоначелник града Београда преко надлежних градских органа и служби, Штаба за ванредне ситуације града Београда и Градског завода за јавно здравље Београд, у сарадњи са Министарством здравља, надлежним инспекцијама органа државне управе и Министарством унутрашњих послова.
 6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС”, број 94/20).
 7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5618/2020

У Београду, 10. јула 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20 и 93/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

„Службени гласник РС“, број 94 од 3. јула 2020.

 1.  На територији града Београда одређују се следеће посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19:
  • у свим затвореним просторима обавезно је ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 1,5 метра,
  • ограничење радног времена угоститељских објеката и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 23.00 сата до 06.00 сати наредног дана,
  • забрана окупљања на јавним просторима у затвореном простору када се окупља више од 100 људи, а на отвореном простору када се окупља више од 500 људи, с тим што се у оба случаја мора поштовати физички размак између окупљених лица од минимум 1,5 метра,
  • у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезено је ношење заштитних маски.
 2.  Мере из тачке 1. ове одлуке спроводи градоначелник града Београда преко надлежних градских органа и служби, Штаба за ванредне ситуације града Београда и Градског завода за јавно здравље Београд, у сарадњи са Министарством здравља, надлежним инспекцијама органа државне управе и Министарством унутрашњих послова.
 3. Mере из тачке 1. ове одлуке почињу да се примењују ступањем на снагу ове одлуке, а престају да се примењују 18. јула 2020. године.
 4.  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5439/2020

У Београду, 3. јула 2020. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

Извор https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/94/1/reg