Bicikli u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (u primeni od 3. aprila 2018. godine)

Ovde su izdvojeni članovi i stavovi gde se pojavljuje reč bicikl. Naravno, za potpuno razumevanje tih stavova i članova, potrebno je znati i ostale odredbe. Neznanje ne oslobađa odgovornosti, pa ako ste učesnik u saobraćaju kao biciklista, to ne znači da ne morate da znate pravila saobraćaja koja se polažu prilikom polaganja vozačkog ispita.

Ovde se nalaze stare odredbe gde sepominje reč bicikl, pa ih možete uporediti sa novim.

Ceo ZBS u PDF formatu možete preuzeti ovde

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon je objavljen u SG RS 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS i 24/2018

U PRIMENI OD 3. APRILA 2018. GODINE

II. OSNOVNA NAČELA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Član 4.

 • 13) biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala,
 • 26) biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala,
 • 26a) pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista,
 • 32) bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove,

IV. PRAVILA SAOBRAĆAJA

Član 25.

Vozač vozila mora da se zaustavi iza vozila iz stava 1. ovog člana, kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tog vozila, moraju da pređu preko saobraćajne trake, odnosno biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće.

Član 40.

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili
obilaženje.

Za kretanje bicikla po pešačko-biciklističkoj stazi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o kretanju po biciklističkoj stazi, pri čemu vozač bicikla ne sme da se kreće brzinom većom od 10 km/h i dužan je da postupa sa naročitom opreznošću prema pešacima, tako da ne ometa kretanje, odnosno ne ugrožava bezbednost pešaka.

Član 47.

Vozač koji pri skretanju preseca biciklističku stazu, odnosno traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.

Na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, tramvaj ima prvenstvo prolaza u svim slučajevima, osim u slučaju kada preseca biciklističku stazu ili traku. Međusobno prvenstvo prolaza tramvaja reguliše se pravilom „desne strane” i pravilom „levog skretanja”, ako prvenstvo prolaza tramvaja nije regulisano na drugi način.

Član 54.

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje:

 • 14) na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,
 • 15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Član 57.

Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač u slučaju kada se kreće putem sa prvenstvom prolaza, sme da pretiče:

 • 5) bicikl, moped ili motocikl.

Član 65.

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

 • 1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet
  metara od tih prelaza,
 • 8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,
 • 8a) na pešačko-biciklističkoj stazi,

Izuzetno od stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, u slučaju raskrsnica, pešačkih prelaza, odnosno prelaza biciklističke staze preko kolovoza, koji se nalaze u jednosmernoj ulici, dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje vozila i na odstojanju manjem od pet metara nakon tih raskrsnica, odnosno prelaza, posmatrano u dozvoljenom smeru kretanja u toj ulici.

Član 81.

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti:

 • 5) bicikl mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani,

Član 87.

Na autoputu, motoputu, državnim putevima prvog reda kao i biciklističkim stazama nije dozvoljen pristup životinjama, odnosno vođenje životinja.

20. Posebne odredbe o saobraćaju bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala

Član 88.

Dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima.

Izuzetno u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni „30”, zoni škole i nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih devet godina.

Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete mlađe od devet godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina.

Član 89.

Vozač bicikla ne sme da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h.

Ukoliko na putu postoji biciklistička traka, vozač bicikla, mopeda i lakog tricikla mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Na biciklističkim stazama za saobraćaj u oba smera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda i tricikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Član 90.

Vozač bicikla, mopeda, lakog i teškog tricikla, lakog i teškog četvorocikla i motocikla, pri upravljanju vozilom na način propisan odredbom člana 32. stav 1. ovog zakona, naročito, ne sme da:

 • 1) ispušta upravljač iz ruku,
 • 2) sklanja noge sa pedala, odnosno oslonca za noge, osim u slučaju oslanjanja kada vozilo nije u pokretu,
 • 3) se pridržava za drugo vozilo,
 • 4) vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo koje je proizvedeno kao priključno vozilo namenjeno za vuču od strane vrste vozila koja isto vuče,
 • 5) dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano,
 • 6) prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja,
 • 7) upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje.

30

Član 91.

Vozač i putnik motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla moraju za vreme vožnje nositi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige, osim ukoliko na vozilu postoji ugrađena kabina.

Vozač bicikla, mopeda, tricikla, odnosno motocikla, ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju zaštitne kacige koje koriste vozači, odnosno lica koja se prevoze na motociklu, mopedu, triciklu i četvorociklu, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Član 92.

Bicikl, moped i motocikl u saobraćaju na putu mogu da imaju priključno vozilo sa dva točka namenjeno za prevoz tereta, priključeno tako da je obezbeđena stabilnost vozila u kom ne smeju da se prevoze putnici. Priključno vozilo ne sme biti šire od jednog metra, a na zadnjoj levoj strani mora imati poziciono svetlo crvene boje ili trouglasti katadiopter ako je vuče bicikl.

Član 93.

Pešak koji gura ručna kolica, bicikl, moped ili motocikl, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

Član 96.

Pešak je dužan da preko kolovoza i biciklističke staze prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.

Član 118.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dete do osam godina starosti, ako je na biciklu ugrađeno posebno sedište, prilagođeno veličini deteta i čvrsto spojeno sa biciklom.

VII. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Član 140.

Za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim trakama ili stazama, mogu se upotrebljavati semafori sa trobojnim svetlima.

Svetla na semaforu iz stava 1. ovog člana su crvene, žute i zelene boje, na kojima se svetla postavljaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno gore, žuto u sredini, a zeleno dole. Crveno i žuto svetlo su u obliku kruga sa simbolom bicikla crne boje dok je zeleno svetlo sa simbolom bicikla smešteno u krugu crne boje.

Na prelasku biciklističke staze za kretanje vozila iz stava 1. ovog člana preko kolovoza, mogu se koristiti uređaji za regulisanje kretanja pešaka, ako se staza nalazi uz obeleženi pešački prelaz.

Član 146

Pešak, odnosno vozač bicikla iz člana 140. stav 3. ovog zakona, ne sme preći niti započeti prelazak kolovoza kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom, kojim se reguliše kretanje pešaka, prelazak zabranjen.

IX. TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a na opštinskim putevima i ulicama u naseljima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Na delu puta gde dolaze u dodir državni i opštinski putevi, odnosno ulice u naselju, organ jedinice lokalne samouprave je dužan da, prilikom tehničkog regulisanja saobraćaja iz svoje nadležnosti, odluku uskladi sa načinom tehničkog regulisanja saobraćaja na državnom putu.

Član 158.

Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito: usmeravanje i vođenje saobraćaja, upravljanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog toka, ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje jednosmernih puteva i ulica,
utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta,
dozvoljena osovinska opterećenja, radi zaštite životne sredine i slično.

Saobraćajno-tehničkim merama u naselju uređuje se režim saobraćaja u redovnim uslovima i u toku radova na putu, a naročito:  usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije
vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona „30”, zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično.

Za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja mora se izraditi saobraćajni projekat i na putu postaviti saobraćajna signalizacija prema projektu. Nadležni organ iz člana 157. stav 1. ovog zakona daje saglasnost da je projekat izrađen u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja.

Član 161.

Zona usporenog saobraćaja vozila je deo puta, ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila.

Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, brzinom kretanja pešaka, a najviše 10 km/h.

Zona usporenog saobraćaja mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

XII. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

Član 212.

Teorijska obuka obuhvata najmanje sledeće gradivo:

6) ostali učesnici u saobraćaju – pojam i njihove osobine koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, karakteristike ponašanja u
saobraćaju dece, starih lica, osoba sa posebnim potrebama, pešaka, biciklista, motociklista i drugih lica, pojam, karakteristike i
uticaj šinskih vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja, mogući uticaj životinja na bezbedno odvijanje saobraćaja na putu,

XVIII. POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA

Član 279.

Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, policijski službenik može vozača, instruktora vožnje, kandidata za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, ispitivača na vozačkom ispitu i lice koje se prevozi na biciklu, mopedu, triciklu, odnosno motociklu da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).

Postoje još odredbe o kažnjavanju, ali nemojte kršiti propise, pa ih ne morate znati. A ako kršite propise, na kazni će da piše koji ste sta prekršili, pa onda možete pogledati šta piš u tom članu.

Ceo ZBS u PDF formatu možete preuzeti ovde

Stari zakon možete videti ovde, a stare odredbe gde se pominje reč bicikl ovde