Komunalni problem – prebačena nadležnost – NOOOOOT

Komunalni problem – prebačena nadležnost – NOOOOOT

Pre 10-ak dana sam počeo da prijavljujem neke komunalne probleme koje sam sretao u kraju. Moje mišljenje je bilo da komunalni inspektori ne rade svoj posao, pa sam odlučio da im malo pomognem u tome.

Od 17 problema koje sam prijavio u prvom naletu (oko Fontane) dobio sam za sada samo jedan odgovor i to na problem broj 11

Problem 11

Uvek, ali uvek neprosino parkirana vozila u Omladinskih brigada

Na ovom mestu u Omladinskih Brigada (dijagonalno od hrama Svetog Dimitrija) je uvek, ali baš uvek nepropisno parkiranje prisutno. Kad kažem uvek – mislim stvarno uvek 24/7/365

U odgovoru je pisalo da se zahtev odbacuje jer je podnet nenadležnom organu. Odgovor možete videti ovde.

Međutim, ne treba biti pravnik pa da se donese zaključak da komunalni inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Novi Beograd nije u pravu. Naime u Službenom listu grada Beogradaizdatom 12. aprila 2011. u članu 23 piše

Član 23.
U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je:
1. kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne na- mene i zelenoj površini u javnom korišćenju,
2. ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na:
– delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; trgu i pjaceti; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; biciklističkoj stazi; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl.,
– stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; saobraćajnoj traci ili tramvajskoj baštici namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i sl.,
3. zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolaskog prolaza između stambenih zgrada,internie saobraćanice i slično,
4. ostavljanje neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, kao i jahti, čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila na površini javne namene i na površini u javnom korišćenju.

I šta sada?

Pouka o pravnom leku (na dnu njihovog odgovora) kaže da se protiv njihovog zaključka može izjaviti žalba… i to ću uraditi. 380 dinara administrativne takse mi neće teško pasti.

Moja žalba je spremna i u ponedeljak ću je predati. Šta će biti dalje – bićete blagovremeno obavešteni.

Početak epiloga

11.9.2012. Podneo sam žalbu. Proces je vrlo jednostavan. U Opštini NBGD se uzme broj za „Prijem podneseka“ i sačeka se red (koji u mom slučaju nije postojao). Predao sam Žalbu, njihov zaključak i potvrdu o uplati (38o dinara). Dobio sam potvrdu o prijemu i sad mi ostaje čekanje.